opengl ładowanie tekstur

0

witam, mam problem z dodaniem tekstury, korzystałem z tutoriala NeHe, wywala mi taki błąd podczas kompilowania: openglProg8.cpp: In function ‘void loadGLTextures()’:
openglProg8.cpp:120:41: warning: deprecated conversion from string constant to ‘char*’ [-Wwrite-strings]
openglProg8.cpp:125:31: error: invalid conversion from ‘int*’ to ‘GLuint* {aka unsigned int*}’ [-fpermissive]
In file included from /usr/include/GL/freeglut_std.h:120:0,
from /usr/include/GL/freeglut.h:17,
from openglProg8.cpp:1:
/usr/include/GL/gl.h:1335:23: error: initializing argument 2 of ‘void glGenTextures(GLsizei, GLuint*)’ [-fpermissive]
pierwsza informacja to warning że funkcja jest przestarzała, mam problem z errorem, robiłem tak jak w tym tutorialu i niewiem jak rozwiązać ten problem z tą konwersją typów w funkcji glGenTextures(GLsizei, GLuint*), o to kod programu, chciałem na ścianę nałożyć teksturę i w ten sposób zrobić sześcian, program wymaga przeróbki bo podstawą był sześcian zrobiony ze ścian które są w różnych kolorach.

 #include <GL/freeglut.h> 
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
/*autor programu: marcin kaszuba
 * program wyswietla szescian z zachowaniem proporcji i obraca nim za pomoca klawiatury
 *wokół osi x i y oraz obraca zapomoca funkcji anim wokol osi z
 * obsluga klawiatury i tryb gamemode
 *ladowanie tekstury 2d
 *kompilacja: g++ openglProg8.cpp -o openglProg8 -lGL -lGLU -lglut
 */


const int width = 640;
const int height = 480;
const float a = 1.0;
float fovy = 45.0, aspect = 1.0, near_ = 0.1, far_ = 10.0;//parametry dla gluPerspective(); 
const float count = 0.25;
float rotateX = 0.0;
float rotateY = 0.0;
const float deltaAlfa = (float)0.1;
float alfa = 0.1;
int texture[1]; //przechowywanie jednej tekstury
struct image{
 unsigned long sizeX;
 unsigned long sizeY;
 char *data;
};
 typedef struct image image;
int imageLoad(char *filename, image *image){
 FILE *file;
 unsigned long size;//rozmiar pliku w bajtach
 unsigned long i;//typ licznika
 unsigned short int planes;//numer plaszczyzny obrazka(musi byc 1)
 unsigned short int bpp;//przechowywanie tymczasowego koloru po konwersji bgr-rgb
 char temp;

 //sprawdzanie czy plik istnieje
 if((file = fopen(filename, "rb")) == NULL){
  printf("plik nie istnieje : %s\n", filename);
  return 0;
 }

 //ustawiamy pozycje wskaznika w pliku
 fseek(file, 18, SEEK_CUR);

 //czytamy wysokosc
 if((i = fread(&image->sizeX, 4, 1, file)) != 1){
  printf("blad czytania wysokosci z pliku: %s\n", filename);
  return 0;
 }
 printf("wysokosc pliku %s: %lu\n", filename, image->sizeX);

 //czytamy szerokosc
 if((i = fread(&image->sizeY, 4, 1, file)) != 1){
  printf("blad czytania szerokosci z pliku: %s\n", filename);
  return 0;
 }
 printf("szerokosc pliku %s: %lu\n", filename, image->sizeY);
  
 //liczymy rozmiar(zakladamy 24 bity lub 3 bajty na pixel)
 size = image->sizeX * image->sizeY * 3;

 //kopiujemy 1 element pliku do tablicy
 if((fread(&planes, 2, 1, file)) != 1){
  printf("blad czytania plaszczyzny pliku %s.\n", filename);
  return 0;
 }
 if(planes != 1){
  printf("plaszczyzna z pliku %s nie jest 1: %u\n", filename, planes);
  return 0;
 }

 //czytanie bpp
 if((i = fread(&bpp, 2, 1, file)) != 1){
  printf("blad czytania bpp z pliku %s.\n", filename);
  return 0;
 }
 if(bpp != 24){
  printf("Bpp z pliku %s nie jest 24: %u\n", filename, bpp);
  return 0;
 }
	
 // seek past the rest of the bitmap header.
 fseek(file, 24, SEEK_CUR);

 //czytanie danych 
 image->data = (char *) malloc(size);
 if(image->data == NULL){
  printf("blad allokacji pamieci z poprawionych kolorow danych obrazka\n");
  return 0;	
 }

 if((i = fread(image->data, size, 1, file)) != 1){
  printf("blad czytania danych obrazka z pliku %s.\n", filename);
  return 0;
 }

 for(i=0;i<size;i+=3){ // odwrocenie wszystkich kolorow (bgr -> rgb)
  temp = image->data[i];
  image->data[i] = image->data[i+2];
  image->data[i+2] = temp;
 }
  
 // koniec
 return 1;
}

//ladowanie bitmapy i konwersja do tekstury
void loadGLTextures(){
 //ladowanie tekstury
 image *image1;
  
 //allokacja przestrzeni dla tekstury
 image1 = (image *) malloc(sizeof(image));
 if(image1 == NULL){
  printf("blad allokacji pamieci dla obrazka\n");
  exit(0);
 }

 if(!imageLoad("Data/text1.bmp", image1)){
  exit(1);
 }    

 //tworzenie tekstury	
 glGenTextures(1, &texture[0]);
 glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[0]);  // 2d texture (x and y size)

 glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_LINEAR); // scale linearly when image bigger than texture
 glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_LINEAR); // scale linearly when image smalled than texture

 // 2d texture, level of detail 0 (normal), 3 components (red, green, blue), x size from image, y size from image, 
 // border 0 (normal), rgb color data, unsigned byte data, and finally the data itself.
 glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 3, image1->sizeX, image1->sizeY, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, image1->data);
}

void display();
void uklad();
void odrysuj(int width, int height);
void keyboard(int key, int x, int y);
void init();
void anim();

int main(int argc, char** argv)
{
  glutInit(&argc, argv); 
  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE | GLUT_ALPHA | GLUT_DEPTH);
  //glutInitWindowSize(width, height);
  //glutInitWindowPosition(100,100);
  //glutCreateWindow("Scena testowa");
  glutGameModeString("1366x768:32");
  if(glutGameModeGet(GLUT_GAME_MODE_POSSIBLE)){
    glutEnterGameMode();
  } else {
    printf("The select mode is not available\n");
    exit(1);
  }
    init();
  glutMainLoop();
  return 0;
}

void uklad(){
  glBegin(GL_LINES);
    glColor3f(0.0, 1.0, 0.0); //zielona os X
    glVertex3f(-8.0, 0.0, 0.0);
    glVertex3f( 8.0, 0.0, 0.0); 

    glColor3f(0.0, 0.0, 1.0); // niebieska os Y
    glVertex3f(0.0, -8.0, 0.0);
    glVertex3f(0.0, 8.0, 0.0);
	
    glColor3f(1.0, 0.0, 0.0); // czerwona os Z
    glVertex3f(0.0, 0.0, -8.0);
    glVertex3f(0.0, 0.0, 8.0);
  glEnd();
}


void sciana(){
  glBegin(GL_QUADS);
    glTexCoord2f(0.0f, 0.0f);
    glVertex3f(-a / 2, 0.0, a / 2);
    glTexCoord2f(1.0f, 0.0f);
    glVertex3f(-a / 2, 0.0, -a / 2);
    glTexCoord2f(1.0f, 1.0f);
    glVertex3f( a / 2, 0.0, -a / 2);
    glTexCoord2f(0.0f, 1.0f);
    glVertex3f( a / 2, 0.0, a / 2);
  glEnd();
}

void szescian(){
  //dolna sciana
  glPushMatrix();
    glTranslatef(0.0, -a /2, 0.0);
    glColor3f(0.0, 0.0, 1.0);
    sciana();
  glPopMatrix();
  
  //gorna sciana
  glPushMatrix();
    glTranslatef(0.0, a /2, 0.0);
    glColor3f(0.0, 1.0, 1.0);
    sciana();
  glPopMatrix();
  
  //lewa sciana
  glPushMatrix();
    glRotatef(90.0, 0.0, 0.0, 1.0);
    glTranslatef(0.0, a /2, 0.0);
    glColor3f(0.0, 1.0, 0.0);
    sciana();
  glPopMatrix();

  //prawa sciana
  glPushMatrix();
    glRotatef(90.0, 0.0, 0.0, 1.0);
    glTranslatef(0.0, -a /2, 0.0);
    glColor3f(1.0, 1.0, 0.0);
    sciana();
  glPopMatrix();
  
  //tylna sciana
  glPushMatrix();
    glRotatef(90.0, -1.0, 0.0, 0.0);
    glTranslatef(0.0, a /2, 0.0);
    glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);
    sciana();
  glPopMatrix();
  
  //przednia sciana
  glPushMatrix();
    glRotatef(90.0f, -1.0f, 0.0f, 0.0f);
    glTranslatef(0.0, -a /2, 0.0);
    glColor3f(0.4f, 1.0f, 0.0f);
    sciana();
  glPopMatrix();
}

void init(){
  loadGLTextures();				// Load The Texture(s) 
  glEnable(GL_TEXTURE_2D);			// Enable Texture Mapping
  glClearColor(0.0,0.0,0.0,1.0);
  glClearDepth(1.0);	
  glDepthFunc(GL_LESS);
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);//wlacznie algorytmu zasłaniania
  glShadeModel(GL_SMOOTH);
  glutDisplayFunc(display);
  glutIdleFunc(anim);
  glutReshapeFunc(odrysuj);
  glutSpecialFunc(keyboard);
}

void keyboard(int key, int x, int y){
  switch(key){
    case GLUT_KEY_F1:
      glutLeaveGameMode();
      break;
    case GLUT_KEY_LEFT://obrot w lewo
      rotateY-=count;
      glutPostRedisplay();
      break;
    case GLUT_KEY_RIGHT://obrot w prawo
      rotateY+=count;
      glutPostRedisplay();
      break;
    case GLUT_KEY_UP://obrot w gore
      rotateX-=count;
      glutPostRedisplay();
      break;
    case GLUT_KEY_DOWN://obrot w dol
      rotateX+=count;
      glutPostRedisplay();
      break;
    default:
      break;
  }
}

void display() 
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);//"czyszczenie" tła okna i bufora głębokosci
  glLoadIdentity();
    uklad();
    glRotatef(rotateX, 1.0, 0.0, 0.0);
    glRotatef(rotateY, 0.0, 1.0, 0.0);
    glRotatef(alfa, 0.0, 0.0, 1.0);
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[0]);
    szescian();
  glFlush();
  glutSwapBuffers();
} 

void odrysuj(int width, int height){
  float h = float(height), w = float(width);
  glViewport(0, 0, width, height);
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  glLoadIdentity();
  gluPerspective(fovy, w/h, near_, far_);
  gluLookAt(2.0,2.0,2.0, 0.0,0.0,0.0, 0.0,1.0,0.0);//obserwator  
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
  glLoadIdentity();

}

void anim(){
  alfa+=deltaAlfa;
  glutPostRedisplay();
}
0

pierwsza informacja to warning że funkcja jest przestarzała,

Nie funkcja przestarzała, tylko używasz char* tam gdzie powinno być const char*.

jak rozwiązać ten problem z tą konwersją typów

Nie konwersją. Tekstury w OpenGL są typu GLuint, a nie int. Popraw tablicę.

image1 = (image *) malloc(sizeof(image));
Masz wyciek pamięci, bo nigdzie nie zwalniasz obrazka. Możesz to zrobić od razu po glTexImage2D.
Poza tym ten malloc jest niepotrzebny, bo sizeof(image) jest niewielkie. Spokojnie zmienna może być na stosie.

image image1;

printf("blad czytania wysokosci z pliku: %s\n", filename);
Ja myślę że te komunikaty są zbyt dosłowne. Błąd odczytu to błąd odczytu...

printf("wysokosc pliku %s: %lu\n", filename, image->sizeX);
Chyba wysokość obrazka?

for(i=0;i<size;i+=3){ // odwrocenie wszystkich kolorow (bgr -> rgb)
Strata czasu. Do glTexImage2D możesz podać GL_EXT_BGR zamiast GL_RGB i nie trzeba zamieniać bajtów.

  gluLookAt(2.0,2.0,2.0, 0.0,0.0,0.0, 0.0,1.0,0.0);//obserwator  
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);

Te dwie linie powinny być w odwrotnej kolejności.

0

wstawiam poprawiony kod, dlaczego

   gluLookAt(2.0,2.0,2.0, 0.0,0.0,0.0, 0.0,1.0,0.0);//obserwator 
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);

musi być w odwrotnej kolejności?? pozdrawiam

 #include <GL/freeglut.h> 
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
/*autor programu: marcin kaszuba
 * program wyswietla szescian z zachowaniem proporcji i obraca nim za pomoca klawiatury
 *wokół osi x i y oraz obraca zapomoca funkcji anim wokol osi z
 * obsluga klawiatury i tryb gamemode
 *ladowanie tekstury 2d
 *kompilacja: g++ openglProg8.cpp -o openglProg8 -lGL -lGLU -lglut
 */


const int width = 640;
const int height = 480;
const float a = 1.0;
float fovy = 45.0, aspect = 1.0, near_ = 0.1, far_ = 10.0;//parametry dla gluPerspective(); 
const float count = 0.25;
float rotateX = 0.0;
float rotateY = 0.0;
const float deltaAlfa = (float)0.1;
float alfa = 0.1;
GLuint texture[1]; //przechowywanie jednej tekstury
struct image{
 unsigned long sizeX;
 unsigned long sizeY;
 char *data;
};
 typedef struct image image;
int imageLoad(const char *filename, image *image){
 FILE *file;
 unsigned long size;//rozmiar pliku w bajtach
 unsigned long i;//typ licznika
 unsigned short int planes;//numer plaszczyzny obrazka(musi byc 1)
 unsigned short int bpp;//przechowywanie tymczasowego koloru po konwersji bgr-rgb
 char temp;

 //sprawdzanie czy plik istnieje
 if((file = fopen(filename, "rb")) == NULL){
  printf("plik nie istnieje : %s\n", filename);
  return 0;
 }

 //ustawiamy pozycje wskaznika w pliku
 fseek(file, 18, SEEK_CUR);

 //czytamy wysokosc
 if((i = fread(&image->sizeX, 4, 1, file)) != 1){
  printf("blad czytania wysokosci z pliku: %s\n", filename);
  return 0;
 }
 printf("wysokosc obrazka %s: %lu\n", filename, image->sizeX);

 //czytamy szerokosc
 if((i = fread(&image->sizeY, 4, 1, file)) != 1){
  printf("blad czytania szerokosci z pliku: %s\n", filename);
  return 0;
 }
 printf("szerokosc obrazka %s: %lu\n", filename, image->sizeY);
  
 //liczymy rozmiar(zakladamy 24 bity lub 3 bajty na pixel)
 size = image->sizeX * image->sizeY * 3;

 //kopiujemy 1 element pliku do tablicy
 if((fread(&planes, 2, 1, file)) != 1){
  printf("blad czytania plaszczyzny pliku %s.\n", filename);
  return 0;
 }
 if(planes != 1){
  printf("plaszczyzna z pliku %s nie jest 1: %u\n", filename, planes);
  return 0;
 }

 //czytanie bpp
 if((i = fread(&bpp, 2, 1, file)) != 1){
  printf("blad czytania bpp z pliku %s.\n", filename);
  return 0;
 }
 if(bpp != 24){
  printf("Bpp z pliku %s nie jest 24: %u\n", filename, bpp);
  return 0;
 }
	
 // seek past the rest of the bitmap header.
 fseek(file, 24, SEEK_CUR);

 //czytanie danych 
 image->data = (char *) malloc(size);
 if(image->data == NULL){
  printf("blad allokacji pamieci z poprawionych kolorow danych obrazka\n");
  return 0;	
 }

 if((i = fread(image->data, size, 1, file)) != 1){
  printf("blad czytania danych obrazka z pliku %s.\n", filename);
  return 0;
 }

 for(i=0;i<size;i+=3){ // odwrocenie wszystkich kolorow (bgr -> rgb)
  temp = image->data[i];
  image->data[i] = image->data[i+2];
  image->data[i+2] = temp;
 }
  
 // koniec
 return 1;
}

//ladowanie bitmapy i konwersja do tekstury
void loadGLTextures(){
 //ladowanie tekstury
 image *image1;
  
 //allokacja przestrzeni dla tekstury
 image1 = (image *) malloc(sizeof(image));
 if(image1 == NULL){
  printf("blad allokacji pamieci dla obrazka\n");
  exit(0);
 }

 if(!imageLoad("Data/text1.bmp", image1)){
  exit(1);
 }    

 //tworzenie tekstury	
 glGenTextures(1, &texture[0]);
 glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[0]);  // 2d texture (x and y size)

 glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_LINEAR); // scale linearly when image bigger than texture
 glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_LINEAR); // scale linearly when image smalled than texture

 // 2d texture, level of detail 0 (normal), 3 components (red, green, blue), x size from image, y size from image, 
 // border 0 (normal), rgb color data, unsigned byte data, and finally the data itself.
 glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 3, image1->sizeX, image1->sizeY, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, image1->data);
 free(image1);
}

void display();
void uklad();
void odrysuj(int width, int height);
void keyboard(int key, int x, int y);
void init();
void anim();

int main(int argc, char** argv)
{
  glutInit(&argc, argv); 
  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE | GLUT_ALPHA | GLUT_DEPTH);
  //glutInitWindowSize(width, height);
  //glutInitWindowPosition(100,100);
  //glutCreateWindow("Scena testowa");
  glutGameModeString("1366x768:32");
  if(glutGameModeGet(GLUT_GAME_MODE_POSSIBLE)){
    glutEnterGameMode();
  } else {
    printf("The select mode is not available\n");
    exit(1);
  }
    init();
  glutMainLoop();
  return 0;
}

void uklad(){
  glBegin(GL_LINES);
    glColor3f(0.0, 1.0, 0.0); //zielona os X
    glVertex3f(-8.0, 0.0, 0.0);
    glVertex3f( 8.0, 0.0, 0.0); 

    glColor3f(0.0, 0.0, 1.0); // niebieska os Y
    glVertex3f(0.0, -8.0, 0.0);
    glVertex3f(0.0, 8.0, 0.0);
	
    glColor3f(1.0, 0.0, 0.0); // czerwona os Z
    glVertex3f(0.0, 0.0, -8.0);
    glVertex3f(0.0, 0.0, 8.0);
  glEnd();
}


void sciana(){
  glBegin(GL_QUADS);
    glTexCoord2f(0.0f, 0.0f);
    glVertex3f(-a / 2, 0.0, a / 2);
    glTexCoord2f(1.0f, 0.0f);
    glVertex3f(-a / 2, 0.0, -a / 2);
    glTexCoord2f(1.0f, 1.0f);
    glVertex3f( a / 2, 0.0, -a / 2);
    glTexCoord2f(0.0f, 1.0f);
    glVertex3f( a / 2, 0.0, a / 2);
  glEnd();
}

void szescian(){
  //dolna sciana
  glPushMatrix();
    glTranslatef(0.0, -a /2, 0.0);
    sciana();
  glPopMatrix();
  
  //gorna sciana
  glPushMatrix();
    glTranslatef(0.0, a /2, 0.0);
    sciana();
  glPopMatrix();
  
  //lewa sciana
  glPushMatrix();
    glRotatef(90.0, 0.0, 0.0, 1.0);
    glTranslatef(0.0, a /2, 0.0);
    sciana();
  glPopMatrix();

  //prawa sciana
  glPushMatrix();
    glRotatef(90.0, 0.0, 0.0, 1.0);
    glTranslatef(0.0, -a /2, 0.0);
    sciana();
  glPopMatrix();
  
  //tylna sciana
  glPushMatrix();
    glRotatef(90.0, -1.0, 0.0, 0.0);
    glTranslatef(0.0, a /2, 0.0);
    sciana();
  glPopMatrix();
  
  //przednia sciana
  glPushMatrix();
    glRotatef(90.0f, -1.0f, 0.0f, 0.0f);
    glTranslatef(0.0, -a /2, 0.0);
    sciana();
  glPopMatrix();
}

void init(){
  loadGLTextures();				// Load The Texture(s) 
  glEnable(GL_TEXTURE_2D);			// Enable Texture Mapping
  glClearColor(0.0,0.0,0.0,1.0);
  glClearDepth(1.0);	
  glDepthFunc(GL_LESS);
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);//wlacznie algorytmu zasłaniania
  glShadeModel(GL_SMOOTH);
  glutDisplayFunc(display);
  glutIdleFunc(anim);
  glutReshapeFunc(odrysuj);
  glutSpecialFunc(keyboard);
}

void keyboard(int key, int x, int y){
  switch(key){
    case GLUT_KEY_F1:
      glutLeaveGameMode();
      break;
    case GLUT_KEY_LEFT://obrot w lewo
      rotateY-=count;
      glutPostRedisplay();
      break;
    case GLUT_KEY_RIGHT://obrot w prawo
      rotateY+=count;
      glutPostRedisplay();
      break;
    case GLUT_KEY_UP://obrot w gore
      rotateX-=count;
      glutPostRedisplay();
      break;
    case GLUT_KEY_DOWN://obrot w dol
      rotateX+=count;
      glutPostRedisplay();
      break;
    default:
      break;
  }
}

void display() 
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);//"czyszczenie" tła okna i bufora głębokosci
  glLoadIdentity();
    uklad();
    glRotatef(rotateX, 1.0, 0.0, 0.0);
    glRotatef(rotateY, 0.0, 1.0, 0.0);
    glRotatef(alfa, 0.0, 0.0, 1.0);
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[0]);
    szescian();
  glFlush();
  glutSwapBuffers();
} 

void odrysuj(int width, int height){
  float h = float(height), w = float(width);
  glViewport(0, 0, width, height);
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  glLoadIdentity();
  gluPerspective(fovy, w/h, near_, far_);
  gluLookAt(2.0,2.0,2.0, 0.0,0.0,0.0, 0.0,1.0,0.0);//obserwator 
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
  glLoadIdentity();

}

void anim(){
  alfa+=deltaAlfa;
  glutPostRedisplay();
}
0

musi być w odwrotnej kolejności?? pozdrawiam

Nie wiem; bo tak.
gluPerspective() robi się dla GL_PROJECTION a gluLookAt() dla GL_MODELVIEW.
Zaoszczędzi ci to dziwnych problemów później.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1