problem z shaderami w OpenGL

0

Witam, ostatnio staram się nauczyć OpenGLa i shaderów. korzystajac z kodu zrodlowego programu z tutoriala nr. 4 ze strony www.ogldev.atspace.co.uk/index.html wypociłem program, który, dopóki ma wykomentowaną funkcję odpowiadającą za całą zabawę z shaderami, działa tak jak powinien. niestety gdy już próbuję ją włączyć okno programu (białe) mignie i znika.
Wszystko co mi po tym wywala Visual Studio C++ 2010 EE to to:

'Open1.exe': Loaded 'C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll', Cannot find or open the PDB file
'Open1.exe': Loaded 'C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll', Cannot find or open the PDB file
'Open1.exe': Loaded 'C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll', Cannot find or open the PDB file
'Open1.exe': Loaded 'C:\Program Files\AVAST Software\Avast\snxhk.dll', Cannot find or open the PDB file
'Open1.exe': Loaded 'C:\Windows\SysWOW64\opengl32.dll', Cannot find or open the PDB file
'Open1.exe': Loaded 'C:\Windows\SysWOW64\msvcrt.dll', Cannot find or open the PDB file
'Open1.exe': Loaded 'C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll', Cannot find or open the PDB file
'Open1.exe': Loaded 'C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll', Cannot find or open the PDB file
'Open1.exe': Loaded 'C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll', Cannot find or open the PDB file
'Open1.exe': Loaded 'C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll', Cannot find or open the PDB file
'Open1.exe': Loaded 'C:\Windows\SysWOW64\cryptbase.dll', Cannot find or open the PDB file
'Open1.exe': Loaded 'C:\Windows\SysWOW64\gdi32.dll', Cannot find or open the PDB file
'Open1.exe': Loaded 'C:\Windows\SysWOW64\user32.dll', Cannot find or open the PDB file
'Open1.exe': Loaded 'C:\Windows\SysWOW64\lpk.dll', Cannot find or open the PDB file
'Open1.exe': Loaded 'C:\Windows\SysWOW64\usp10.dll', Cannot find or open the PDB file
'Open1.exe': Loaded 'C:\Windows\SysWOW64\glu32.dll', Cannot find or open the PDB file
'Open1.exe': Loaded 'C:\Windows\SysWOW64\ddraw.dll', Cannot find or open the PDB file
'Open1.exe': Loaded 'C:\Windows\SysWOW64\dciman32.dll', Cannot find or open the PDB file
'Open1.exe': Loaded 'C:\Windows\SysWOW64\setupapi.dll', Cannot find or open the PDB file
'Open1.exe': Loaded 'C:\Windows\SysWOW64\cfgmgr32.dll', Cannot find or open the PDB file
'Open1.exe': Loaded 'C:\Windows\SysWOW64\oleaut32.dll', Cannot find or open the PDB file
'Open1.exe': Loaded 'C:\Windows\SysWOW64\ole32.dll', Cannot find or open the PDB file
'Open1.exe': Loaded 'C:\Windows\SysWOW64\devobj.dll', Cannot find or open the PDB file
'Open1.exe': Loaded 'C:\Windows\SysWOW64\dwmapi.dll', Cannot find or open the PDB file
'Open1.exe': Loaded 'C:\Windows\SysWOW64\msvcr100d.dll', Symbols loaded.
'Open1.exe': Loaded 'C:\Windows\SysWOW64\msvcp100d.dll', Symbols loaded.
'Open1.exe': Loaded 'C:\Users\Marek\Documents\Visual Studio 2010\Projects\Open1\Debug\freeglut.dll', Binary was not built with debug information.
'Open1.exe': Loaded 'C:\Windows\SysWOW64\winmm.dll', Cannot find or open the PDB file
'Open1.exe': Loaded 'C:\Windows\SysWOW64\imm32.dll', Cannot find or open the PDB file
'Open1.exe': Loaded 'C:\Windows\SysWOW64\msctf.dll', Cannot find or open the PDB file
'Open1.exe': Loaded 'C:\Windows\SysWOW64\uxtheme.dll', Cannot find or open the PDB file
'Open1.exe': Loaded 'C:\Windows\SysWOW64\nvoglv32.dll', Cannot find or open the PDB file
'Open1.exe': Loaded 'C:\Windows\SysWOW64\wintrust.dll', Cannot find or open the PDB file
'Open1.exe': Loaded 'C:\Windows\SysWOW64\crypt32.dll', Cannot find or open the PDB file
'Open1.exe': Loaded 'C:\Windows\SysWOW64\msasn1.dll', Cannot find or open the PDB file
The thread 'Win32 Thread' (0x1390) has exited with code 0 (0x0).
The thread 'Win32 Thread' (0xcdc) has exited with code 0 (0x0).
The thread 'Win32 Thread' (0x724) has exited with code 0 (0x0).
The thread 'Win32 Thread' (0x132c) has exited with code 1 (0x1).
The thread 'Win32 Thread' (0xcb4) has exited with code 1 (0x1).
The program '[4204] Open1.exe: Native' has exited with code 1 (0x1).

Mógłby ktoś wskazać błędy, które popełniam i ewentualnie doradzic?:)

oto kod programu:

#include <iostream>
#include <string>
#define GLEW_STATIC
#include <GLEW\glew.h>
#include <GL\freeglut.h>
#include <GL\gl.h>

static const char* pFS = "               \n\
         #version 330        \n\
         out vec4 FragColor;      \n\
                    \n\
         void main(){        \n\
         FragColor = vec4(1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f); \n\
         }";
static const char* pVS = "               \n\
         #version 330        \n\
         layout (location = 0) in vec3 Position;    \n\
                      \n\
         void main(){        \n\
         {           \n\
         gl_position = vec4(0.5*Position.x, 0.5*Position.y, Position.z, 1.0f) \n\
         }";

#define DIM 2        // 2D, 3D
#define AMMOUNT 4      //ile punktow w vertexBufferData
#define WIDTH 1440     //szerokosc 
#define HEIGHT 900     //wysokosc 

static struct res{
  GLuint vertex_buffer, element_buffer, color_buffer;
}g_resources ;

static const GLfloat vertexBufferData[AMMOUNT*DIM] = {-0.5f, 0.0f,
                      0.0f, 0.0f,
                     -0.5f, 0.5f,
                              0.0f, 0.5f};
static const GLshort indices[AMMOUNT]= {0,1,2,3};

static int MakeResources();
static GLuint MakeTexture(const char *filename);
static GLuint MakeBuffer(GLenum target, const void *buffer_data,
             GLsizei buffer_size);
static void Render(void);
static void update_fade_factor(void);
static void AddShader(GLuint ShaderProgram, const char* pShaderText, GLenum ShaderType);
static void CompileShaders();

int main(int argc, char *argv[])
{

  glutInit(&argc, argv);
  glutInitDisplayMode(GLUT_RGBA | GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH);
  glutInitWindowSize(WIDTH, HEIGHT);
  glutCreateWindow("Hello World");
  GLenum res = glewInit();                  
  if (res != GLEW_OK) {
   fprintf(stderr, "Error: '%s'\n", glewGetErrorString(res));
   return 1;
  }                            
  glutDisplayFunc(&Render);
  glutIdleFunc(&update_fade_factor);
  glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);
  MakeResources();

  glutMainLoop();

}

static int MakeResources(){

  //binduje etc. bufory wierzcholkow i indice'ow
  g_resources.vertex_buffer = MakeBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, vertexBufferData, 
                      3*4*sizeof(GL_FLOAT));
  g_resources.element_buffer = MakeBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, indices,
                       sizeof(indices));
    CompileShaders();

  return 1;
}
static void Render(void)
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
  glEnableVertexAttribArray(0);

  glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, g_resources.vertex_buffer);
  glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, g_resources.element_buffer);

  glVertexAttribPointer(0, DIM, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, 0);

  glDrawRangeElements(GL_QUAD_STRIP, 0, 4, AMMOUNT, GL_UNSIGNED_SHORT, 0);

  glDisableVertexAttribArray(0);
  glutSwapBuffers();
}
static void update_fade_factor(void){};

static GLuint MakeBuffer(GLenum target, const void *buffer_data,
             GLsizei buffer_size)
{
  GLuint buffer;
  glGenBuffers(1, &buffer);
  glBindBuffer(target, buffer);
  glBufferData(target, buffer_size, buffer_data, GL_STATIC_DRAW);
  return buffer;
}
static void AddShader(GLuint ShaderProgram, const char* pShaderText, GLenum ShaderType)
{
  GLuint ShaderObject = glCreateShader(ShaderType);
  if(!ShaderObject)
    std::cout <<"Shader nie zaladowan\n";

  const GLchar *p[1];
  p[0] = pShaderText;
  GLint lenght[1];
  lenght[0] = strlen(pShaderText);
  glShaderSource(ShaderObject, 1, p, lenght);
  glCompileShader(ShaderObject);
  GLint success;
  glGetShaderiv(ShaderObject, GL_COMPILE_STATUS, &success);
  if (!success) {
    GLchar InfoLog[1024];
    glGetShaderInfoLog(ShaderObject, 1024, NULL, InfoLog);
    fprintf(stderr, "Error compiling shader type %d: '%s'\n", ShaderType, InfoLog);
    exit(1);
  }
  glAttachShader(ShaderProgram, ShaderObject);
}
static void CompileShaders()
{
  GLuint ShaderProgram = glCreateProgram();
  if (ShaderProgram == 0) {
    fprintf(stderr, "Error creating shader program\n");
    exit(1);
  }

  AddShader(ShaderProgram, pVS, GL_VERTEX_SHADER);
  AddShader(ShaderProgram, pFS, GL_FRAGMENT_SHADER);

  GLint Success = 0;
  GLchar ErrorLog[1024] = { 0 };

  glLinkProgram(ShaderProgram);
  glGetProgramiv(ShaderProgram, GL_LINK_STATUS, &Success);
  if (Success == 0) {
    glGetProgramInfoLog(ShaderProgram, sizeof(ErrorLog), NULL, ErrorLog);
    fprintf(stderr, "Error linking shader program: '%s'\n", ErrorLog);
    exit(1);
  }

  glValidateProgram(ShaderProgram);
  glGetProgramiv(ShaderProgram, GL_VALIDATE_STATUS, &Success);
  if (!Success) {
    glGetProgramInfoLog(ShaderProgram, sizeof(ErrorLog), NULL, ErrorLog);
    fprintf(stderr, "Invalid shader program: '%s'\n", ErrorLog);
    exit(1);
  }

  glUseProgram(ShaderProgram);
} 
0

Co to za dziwna konstrukcja const GLchar *p[1]; i jaki jest jej w ogóle cel? A to GLint lenght[1]; lenght[0] = strlen(pShaderText); jest jeszcze dziwniejsze.

0

Masz rację, że głupio zrobione, poprawiłem na, odpowiednio:


const GLchar *p;
p = pShaderText;
GLint lenght;
lenght = strlen(pShaderText);
glShaderSource(ShaderObject, 1, &p, &lenght); 

co nie zmienia faktu ze w żaden sposób nie wpłynęło to na "działanie" programu.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0