Problem z WinApi i OpenGl

Odpowiedz Nowy wątek
2006-01-08 11:22

Rejestracja: 15 lat temu

Ostatnio: 12 lat temu

0

Mógłby mi ktoś powiedzięć dlaczego podczas przechodzenie z "menu" do gry uruchami się funkcja uruchamiająca tryb opengl ale nie moge niczym sterowac - zero kontaktu z klawiatura :P

#include <windows.h>
#include "okno.h"
#include "plansza.h"
#include <Gl/glu.h>
#include <GL/gl.h>
#include <math.h>
#include "save.h"

HWND hwnd,button,button2,button3,button4;
MSG msg;
WNDCLASS wnd;
HGLRC hrc;
HDC hdc;
plansza nowa;
obsluga_save save;
float tmp;
bool klawisze[256];
okno WinOkno;
bool stan[2]; // 1 - menu 2 - gra

LRESULT CALLBACK ProcOkno(HWND hwnd, UINT wiadomosc, WPARAM wparam,LPARAM lparam);
BOOL UtworzOkno(HINSTANCE hinstance,HWND *hwnd);

//====================================================

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hinstance,HINSTANCE hprevinstance,LPSTR args,int nargs)
{
  nowa.przygotuj();
  stan[0]=TRUE;
  if(!WinOkno.UtworzOkno(hinstance,&hwnd)) return FALSE;
  ShowWindow(hwnd,nargs);
  UpdateWindow(hwnd);

    button=CreateWindowEx(0,"BUTTON"," Rozpocznij Gre ",WS_CHILD|WS_VISIBLE, 400,190,200,25,hwnd,(HMENU)1,NULL,0); 
    button2=CreateWindowEx(0,"BUTTON"," Odczytaj ",WS_CHILD|WS_VISIBLE, 400,250,200,25,hwnd,(HMENU)2,NULL,0); 
    button3=CreateWindowEx(0,"BUTTON"," Sterowanie ",WS_CHILD|WS_VISIBLE, 400,310,200,25,hwnd,(HMENU)3,NULL,0); 
    button4=CreateWindowEx(0,"BUTTON"," Koniec ",WS_CHILD|WS_VISIBLE, 400,370,200,25,hwnd,(HMENU)4,NULL,0); 

  while(msg.message!=WM_QUIT)
  {
  if(PeekMessage(&msg,NULL,0,0,PM_REMOVE)) 
  {
    TranslateMessage(&msg);
    DispatchMessage(&msg);
  }
  else
  {
    if(stan[1]==TRUE)
    {
      glMatrixMode(GL_PROJECTION);          
      glLoadIdentity();
      gluPerspective(45.0f,(GLfloat)1024/(GLfloat)768,0.1f,100.0f);
      glMatrixMode(GL_MODELVIEW);           
      glLoadIdentity();  
      glClearDepth(1.0);
      glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST); 
      glEnable(GL_TEXTURE_2D);
      glEnable(GL_DEPTH_TEST);
      glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA,GL_ONE);
      glDepthFunc(GL_LESS);
      glColor3f(1,1,1);

      nowa.wyswietl(hdc);

      nowa.sprawdzaj();  
      if(nowa.suma()) 
      {
        MessageBox(NULL,"KONIEC GRY \nUDALO CI SIE ZEBRAC WSZYSTKIE KRYSZTALY","INFORMACJA",MB_OK); 
        PostQuitMessage(0);
      }
    }
    else
    {
      glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
      glLoadIdentity();
      glColor3f(0,0,0);
      glBegin(GL_QUADS);
        glVertex3f(-1,1,0);glVertex3f(1,1,0);
        glVertex3f(1,-1,0);glVertex3f(-1,-1,0);
      glEnd();
      glFlush();
      SwapBuffers(hdc);
    }
  }
  }
  return msg.wParam;
}

//====================================================

LRESULT CALLBACK ProcOkno(HWND hwnd, UINT wiadomosc, WPARAM wparam,LPARAM lparam)
{
if(klawisze[VK_ESCAPE])
{
  WinOkno.wylaczopengl(hwnd,hdc,hrc);
  PostQuitMessage(0);
}

if(klawisze[VK_RIGHT])
{
  stan[1]=TRUE;
}

switch(wparam)
{
  case VK_F2:
    save.zapisz(&nowa);
  break;
  case VK_F3:
    save.odczytaj(&nowa);
  break;
}

switch(wiadomosc)
{
  case WM_CREATE:
    sndPlaySound("Wav/2.wav",SND_FILENAME | SND_ASYNC);
    break;
  case WM_DESTROY:
    if(stan[1]==TRUE) WinOkno.wylaczopengl(hwnd,hdc,hrc);
    PostQuitMessage(0);
    break;
  case WM_KEYUP:
    nowa.obrot2=0; 
    nowa.obrot3=0;
    klawisze[wparam]=FALSE;   
    break;
  case WM_KEYDOWN:            
    klawisze[wparam]=TRUE;
    break;
  case WM_COMMAND:
    if(wparam==1) {
      stan[0]=FALSE; 
      stan[1]=TRUE; 
      WinOkno.wlaczopengl(hwnd,&hdc,&hrc);
    }
    if(wparam==4) PostQuitMessage(0);
    break;
  default:
    return DefWindowProc(hwnd,wiadomosc,wparam,lparam);
}
  return 0;
}

jak ktoś zdoła mi w tym pomóc to z góry wielkie DZIĘKI :)

Pozostało 580 znaków

2006-01-08 17:22

Rejestracja: 15 lat temu

Ostatnio: 12 lat temu

0

oki.. problem rozwiazany ... wystarczylo wstawić SetFocus(hwnd); :D

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0