TPoint

Adam Boduch

TPoint - typ rekordowy, zadeklarowany w module Types

TPoint to rekord, którego struktura przedstawia się następująco:

type TPoint = packed record
 X: Longint;
 Y: Longint;
end;

Przeważnie używany do przechowywania współrzędnych. Poniższy przykład pobiera aktualne położenie myszy i wyświetla je na ekranie. Program będzie działał w pętli, dopóki użytkownik wpisze literę Q, oznaczającą zakończenie pętli (tym samym - aplikacji).

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 Types, Windows;

var
 P : TPoint;
 K : Char;
begin
 Writeln('Program pobiera wspolrzedne myszy. Wpisz "Q" i nacisnij Enter, aby zakonczyc');

 repeat
  GetCursorPos(P);
  Writeln('Wspolrzedna X: ', P.X, ', Y: ', P.Y);
  Readln(K);
 until UpCase(K) = 'Q';
end.

Typ TPoint zadeklarowany jest w module Types

Zobacz też:

0 komentarzy