TPoint

Adam Boduch

TPoint - typ rekordowy, zadeklarowany w module Types

TPoint to rekord, którego struktura przedstawia się następująco:

type TPoint = packed record
  X: Longint;
  Y: Longint;
end;

Przeważnie używany do przechowywania współrzędnych. Poniższy przykład pobiera aktualne położenie myszy i wyświetla je na ekranie. Program będzie działał w pętli, dopóki użytkownik wpisze literę Q, oznaczającą zakończenie pętli (tym samym - aplikacji).

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  Types, Windows;
 
var
  P : TPoint;
  K : Char;
begin
  Writeln('Program pobiera wspolrzedne myszy. Wpisz "Q" i nacisnij Enter, aby zakonczyc');
 
  repeat
    GetCursorPos(P);
    Writeln('Wspolrzedna X: ', P.X, ', Y: ', P.Y);
    Readln(K);
  until UpCase(K) = 'Q';
end.
Typ TPoint zadeklarowany jest w module Types

Zobacz też:

0 komentarzy