SoundExSimilar

Adam Boduch
SoundExSimilar
Moduł: StrUtils
function SoundExSimilar(const AText, AOther: string; ALength: TSoundExLength = 4): Boolean;

Funkcja sprawdza czy wartości podane w parametrach AText voraz AOther są podobne. Wykorzystuje przy tym algorytm SoundEx, który przekształca ciągi na postać fonetyczną. Działanie tej funkcji jest praktycznie identyczne jak działanie SoundExProc, z tą różnicą iż SoundExSimilar posiada dodatkowy parametr - ALength. Określa on ilość kodów wygenerowanych przez algorytm, co posłuży do porównania łańcuchów.

Poniższy przykład spowoduje wyświetlenie na konsoli tekstu TRUE, ponieważ obydwa ciągi brzmią tak samo:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  StrUtils;
 
var
  B : Boolean;
begin
  B := SoundExSimilar('Beach', 'Beech', 10);
 
  Writeln(B);
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy