SoundExInt

Adam Boduch
SoundExInt
Moduł: StrUtils
function SoundExInt(const AText: string; ALength: TSoundExIntLength = 4): Integer;

Funkcja używając algorytmu SoundEx zwraca fonetyczną reprezentację wartości przekazanej w parametrze AText, w postaci liczby 32 bitowej typu Integer. Działanie tej funkcji podobne jest do działania SoundExWord. Różnicą jest typ zwracaje wartości oraz obecność parametru ALength. Parametr ten (liczba z zakresu 1-8) określa ilość kodów SoundEx, które zostaną zwrócone:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  StrUtils;
 
var
  I : Integer;
begin
  I := SoundExInt('Beach', 8);
 
  Writeln(I);
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy