SoundExProc

Adam Boduch
SoundExProc
Moduł: StrUtils
```delphi function SoundExProc(const AText, AOther: string): Boolean; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] sprawdza czy wartości podane w parametrach AText oraz AOther są podobne. Wykorzystuje przy tym algorytm SoundEx, który przekształca ciągi na postać fonetyczną. Poniższy przykład spowoduje wyświetlenie na konsoli tekstu `TRUE`, ponieważ obydwa ciągi brzmią tak samo:
program FooApp;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  StrUtils;

var
  B : Boolean;
begin
  B := SoundExProc('Beach', 'Beech');

  Writeln(B);
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy