RandomRange

Adam Boduch
RandomRange
Moduł: Math
function RandomRange(const AFrom, ATo: Integer): Integer;

Funkcja zwraca losową liczbę z przedziału AFrom - ATo (łącznie z wartością ATo):

program FooApp;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  Math;

begin
  Randomize;

  Writeln(
    RandomRange(10, 20)
  );
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy