RandSeed

jakubkrol
RandSeed
Moduł: System
var RandSeed: Longint;

Zmienna globalna będąca podstawą dla wbudowanego w Delphi generatora liczby pseudolosowych, używanego między innymi za pomocą funkcji Random. Zmienna ta decyduje o tym, jakie liczby pseudolosowe będą generowane.
Aby skorzystać z funkcji Random, czy RandomRange należy najpierw zainicjalizować tę zmienną przypisując do niej pseudolosową cyfrę ręcznie, np:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

begin
  RandSeed := Trunc(time) mod 123; //Przykładowe dane
  //Kod aplikacji ... 
end.

Można także skorzystać z funkcji Randomize, która dokonuje automatycznego przypisania do zmiennej RandSeed liczby, która wybierana jest na podstawie wielu czynników (m. in. czas).

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

begin
  Randomize; //Automatyczna inicjalizacja zmiennej RandSeed przez Delphi
  //Kod aplikacji ... 
end.

Zobacz też:

0 komentarzy