ForceDirectories

Adam Boduch
ForceDirectories
Moduł: SysUtils
```delphi function ForceDirectories(Dir: string): Boolean; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] umożliwia utworzenie katalogu, którego ścieżka podana jest w parametrze Dir. [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] wymaga podania pełnej ścieżki; jeżeli katalogi nadrzędne danej ścieżki nie istnieją - zostaną utworzone.

Funkcja zwróci True jeżeli operacja zakończy się sukcesem - False w przeciwnym wypadku.

Poniższy przykład prezentuje zmodyfikowany kod źródłowy ze strony funkcji CreateDir - zamiast niej użyta została funkcja ForceDirectories:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 FileCtrl, SysUtils;

var
 Dir : String;
begin
 Write('Wpisz ścieżkę katalogu jaki chcesz utworzyć: ');
 Readln(Dir);

 if not DirectoryExists(Dir) then
 begin
  if ForceDirectories(Dir) then
   Writeln('Zakończone sukcesem :)')
  else
   Writeln('Błąd');
 end else
  Writeln('Katalog o tej nazwie już istnieje!');
 Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy