Min

Adam Boduch
Min
Moduł: Math
```delphi function Min(A,B: Integer): Integer; overload; function Min(A,B: Int64): Int64; overload; function Min(A,B: Single): Single; overload; function Min(A,B: Double): Double; overload; function Min(A,B: Extended): Extended; overload; ``` [[Delphi/Overload|Przeciążona]] [[Delphi/Funkcje|funkcja]] porównuje wartości dwóch parametrów A i B, oraz zwraca wartość tego który jest mniejszy:
program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  Math;

begin
  Writeln('Min(50, 51): ', Min(50, 51)); // wyświetli: 50

  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy