Sum

Adam Boduch
Sum
Moduł: Math
function Sum(const Data: array of Double): Extended; register;

Funkcja zwraca sumę wszystkich elementów tablicy przekazanej w parametrze Data. Elementy tablicy mogą być liczbami rzeczywistymi (Double). Wartość zwracana przez funkcję jest typu Extended.

Oto przykład wykorzystania funkcji Sum:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  Math, SysUtils;
 
var
  Bar : array [0..10] of Double;
  I : Integer;
begin
  Randomize;
  { losowe nadanie wartości elementom tablicy }
  for I := 0 to 10 do
  begin
    Bar[I] := Random(1000);
  end;
 
  Writeln('Suma wartości tablicy: ', FloatToStr(Sum(Bar)));
 
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy