MinValue

Adam Boduch
MinValue
Moduł: Math
function MinValue(const Data: array of Double): Double;

Funkcja z elementów tablicy Data wybiera i zwraca ten o najmniejszej wartości. Elementami tablicy mogą być liczby rzeczywiste (Double).

Przykładowe użycie:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils, Math;
 
var
  I : Integer;
  Bar : array [0..5] of Double;
begin
  Randomize;
  { losowanie wartości przykładowej tablicy }
  for I := 0 to 5 do
  begin
    Bar[I] := Random(1000);
  end;
  Writeln('Najmniejszy element tablicy "Bar" to: ', FloatToStr(MinValue(Bar)));
 
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy