Max

Adam Boduch
Max
Moduł: Math
```delphi function Max(A,B: Integer): Integer; overload; function Max(A,B: Int64): Int64; overload; function Max(A,B: Single): Single; overload; function Max(A,B: Double): Double; overload; function Max(A,B: Extended): Extended; overload; ``` [[Delphi/Overload|Przeciążona]] [[Delphi/Funkcje|funkcja]] porównuje wartości dwóch parametrów: A i B, oraz zwraca ten, który jest większy:
program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  Math;

begin
  Writeln('Max(50, 51): ', Max(50, 51)); // wyświetli 51

  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy