Dec

Adam Boduch
Dec
Moduł: System
```delphi procedure Dec(var X[ ; N: Longint]); ``` [[Delphi/Procedury|Procedura]] zmniejsza wartość parametru X o 1 lub wartość parametru N, a w wypadku, gdy to jest wskaźnik typowany, przesuwa go o rozmiar typu, na który wskazuje, co jest przydatne, np. przy optymalnym korzystaniu z tablic.

Procedura Dec ma zastosowanie przy:

Wartość parametru X może być dowolnego typu porządkowego (włączając Int64). Procedura Dec generuje optymalny kod, jest zalecana do używania w pętlach, zamiast operatora odejmowania (-):

var
 X : Integer;
begin
 X := 10;
 Dec(X); // efekt: X będzie miało wartość 9
 X := X - 1; // efekt: X będzie miało wartość 8
 Dec(X, 2); // efekt: X będzie miało wartość 6
end;

Parametr X nie może być właściwością

Przykładowe użycie gdy parametr X jest wskaźnikiem:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
 E : PExtended;
begin
 // przydzielenie pamięci
 GetMem(E, SizeOf(Extended) * 2);
 E^ := 2.45; // przypisanie danych
 Inc(E); // zmiana położenia bloku
 E^ := 4.56; // przypisanie wartości

 Dec(E);

 Writeln(E^); // wyświetli: 2.45
 Inc(E);
 Writeln(E^); // wyświetli: 4.56

 Readln;
 FreeMem(E); // zwolnienie pamięci
end.

Możliwe jest również użycie procedury Dec na wartościach znakowych. Poniższy przykład prezentuje użycie tej procedury na zmiennej C typu Char:

var
 C : Char;
begin
 C := 'B';
 Dec(C); // zmienna posiada wartość 'A'
end;

W połączeniu ze zbiorami, procedura Dec przesuwa aktywny element o N:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

type
 TMySet = (Audi, BMW, Mercedes);

var
 mySet : TMySet;
begin
 mySet := BMW;

 // mySet będzie miało wartość 'Audi'
 Dec(mySet);

 case mySet of
  Audi: Writeln('Audi');
  BMW: Writeln('BWM');
  Mercedes: Writeln('Mercedes');
 end;
 Readln;
end.

Po wykonaniu takiego kodu, wartość mySet będzie równa Audi.

Zobacz też:

0 komentarzy