SoundExCompare

Adam Boduch
SoundExCompare
Moduł: StrUtils
```delphi function SoundExCompare(const AText, AOther: string; ALength: TSoundExLength = 4): Integer; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] sprawdza czy wartości podane w parametrach AText voraz AOther są podobne. Wykorzystuje przy tym algorytm SoundEx, który przekształca ciągi na postać fonetyczną. Działanie tej funkcji jest bardzo podobne do działania funkcji [[Delphi/SoundExSimilar]], z tą różnicą iż SoundExCompare zwraca rezultat w postaci liczby całkowitej [[Delphi/Integer]].

Wartość zero, oznacza, że dwa łańcuchy brzmią identycznie. Wartość mniejsza od zera, oznacza, że wartość reprezentowana przez AText jest mniejsza od tej reprezentowanej w AOther (wartość większa od zera oznacza, że AText > AOther). Przykład:

program FooApp;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  StrUtils;

var
  I : Integer;
begin
  I := SoundExCompare('Beach', 'Beech', 10);

  Writeln(I);
  Readln;
end.

Zobacz też:

1 komentarz

W tych funkcjach przez to "Sound" kojarzą mi się one z operacjami dźwiękowymi :D