SoundEx

Adam Boduch
SoundEx
Moduł: StrUtils
```delphi function SoundEx(const AText: string; ALength: TSoundExLength = 4): string; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] przekształca łańcuch zapisany w parametrze AText do postaci fonetycznej. Drugi parametr określa max. ilość kodów SoundEx używaną do generowania ciągu - np.:
program FooApp;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  StrUtils;

var
  S : String;
begin
  S := SoundEx('Beach', 10);

  Writeln(S);
  Readln;
end.

Taki kod spowoduje wyświetlenie na ekranie: B200000000.

Zobacz też:

0 komentarzy