DaysInYear

Adam Boduch
DaysInYear
Moduł: DateUtils
function DaysInYear(const AValue: TDateTime): Word;

Funkcja zwraca ilość dni w roku na podstawie parametru AValue określającego datę.

Czasami korzystniejsze jest zastosowanie funkcji DaysInAYear (której parametrem jest rok) jak np. w poniższym przykładzie:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils, DateUtils;
 
var
  i : Integer;
  Year : Word;
 
begin
  Year := YearOf(Now);
 
  for I := 1000 to Year do
    Writeln('W roku ', i, ' ilość dni to', DaysInYear(EncodeDate(i, 1, 1)));
 
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy