MiliSecondsBetween

Coldpeer
MilliSecondsBetween
Moduł: DateUtils
```delphi function MilliSecondsBetween(const ANow, AThen: TDateTime): Int64; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca różnicę milisekund pomiędzy dwoma datami typu [[Delphi/TDateTime]], przekazanymi w parametrach ANow i AThen. Oto przykład wykorzystania:
program FooApp;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils, DateUtils;

var
  A, B : TDateTime;
  Result : Int64;
begin
  A := Now;
  B := EncodeDate(2007, 06, 10);
  Result := MilliSecondsBetween(A, B);

  Writeln('Różnica milisekund: ' + IntToStr(Result));

  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy