WeeksBetween

Coldpeer
WeeksBetween
Moduł: DateUtils
function WeeksBetween(const ANow, AThen: TDateTime): Integer;

Funkcja zwraca różnicę tygodni pomiędzy dwoma datami typu TDateTime, przekazanymi w parametrach ANow i AThen. Oto przykład wykorzystania:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils, DateUtils;
 
var
  A, B : TDateTime;
  Result : Integer;
begin
  A := Now;
  B := EncodeDate(2007, 06, 10);
  Result := WeeksBetween(A, B);
 
  Writeln('Różnica tygodni: ' + IntToStr(Result));
 
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy