SoundEx

Adam Boduch
SoundEx
Moduł: StrUtils
function SoundEx(const AText: string; ALength: TSoundExLength  = 4): string;

Funkcja przekształca łańcuch zapisany w parametrze AText do postaci fonetycznej. Drugi parametr określa max. ilość kodów SoundEx używaną do generowania ciągu - np.:

program FooApp;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  StrUtils;

var
  S : String;
begin
  S := SoundEx('Beach', 10);

  Writeln(S);
  Readln;
end.

Taki kod spowoduje wyświetlenie na ekranie: B200000000.

Zobacz też:

0 komentarzy