PosEx

Adam Boduch
PosEx
Moduł: StrUtils
```delphi function PosEx(const SubStr, S: string; Offset: Cardinal = 1): Integer; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca wartość indeksu, pierwszego znaku określonego w parametrze SubStr. Szukanie odbywa się w łańcuchu S. Funkcja działa identycznie jak [[Delphi/Pos]] z tą różnicą, że tutaj obecny jest parametr Offset, dzięki któremu możemy określić pozycję w łańcuchu, od której szukanie się rozpocznie.

Jeżeli SubStr nie zostanie odnaleziony lub wartość Offset jest większa niż długość łańcucha S - funkcja zwróci wartość 0.

Ta funkcja nie jest dostępna dla wszystkich wersji Delphi. Pojawiła się dopiero w Delphi 7

Zobacz też:

1 komentarz

Bardzo dobra funkcja do rozkładania pliku tekstowego