C#

Break

Kooba

break - słowo kluczowe języka C#

Instrukcja break pozwala wyjść z pętli lub instrukcji Switch. Po napotkaniu instrukcji breakw pętli, dalszy kod zawarty w ciele pętli nie będzie wykonywany:

int n = 0;
while (n < 10)
{
    Console.WriteLine("{0}", n);
    if (n == 3) 
    {
        break;
    }
    n++;  
}

Kod ten daje wynik:

0
1
2
3

Natomiast w instrukcji switch, break nakazuje wyjście z danej etykiety Case lub Default:

int X = 10;
 
switch (X)
{
    case 5:
 
        // kod do wykonania
        break;
 
    case 10:
 
        // kod do wykonania
        break;
}

Instrukcja breaknie akceptuje dodatkowego argumentu mowiącego o ilości zagnieżdżonych struktur jakie mają zostać opuszczone, tak jak to jest w języku PHP. Np.:

$X = 1;
 
while ($X < 20)
{
    switch ($X)
    {
        case 5:
 
            // kod do wykonania
            break;
 
        case 10:
 
            // kod do wykonania
            break 2; // wyjdź z instrukcji switch oraz z pętli while
    }
    ++$X;
}

W języku C#, w tym celu należy zastosować instrukcję Goto.

Zobacz też:

0 komentarzy