C#

Return

Kooba

return - słowo kluczowe języka C#

Instrukcja return powoduje powrót do funkcji wywołującej i opcjonalnie zwraca wartość.

    class test
    {
        public int foo()
        {
            return 8;
 
            /* ten napis nie będzie widoczny ponieważ instrukcja return 
                spowodowała wyjście z fuknkcji */
            Console.WriteLine("hello");
        }
    }
 
    public class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            test t = new test();
 
            /* wywołanie funkcji foo */ 
            Console.WriteLine("foo ma wartość: {0}",t.foo());
        }
    }

Kod ten da następujący wynik:
foo ma wartość: 8

Zobacz też:

0 komentarzy