MessageBeep

Morris
BOOL MessageBeep(
     UINT uType
    );
function MessageBeep(uType: Integer): BOOL;

Funkcja MessageBeep odgrywa dźwięk. Dźwięk dla każdego typu jest określony odpowiednim wpisem w Rejestrze (podklucze klucza HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default)

Parametry
uType Typ dźwięku. Parametr może przyjąć jedną z następujących wartości:
-1prosty sygnał dźwiękowy. Jeśli karta dźwiękowa jest niedostępna, dźwięk jest generowny przy pomocy PC-Speakera.
MB_ICONASTERISKdźwięk określony przez klucz `SystemAsterisk`
MB_ICONEXCLAMATIONdźwięk określony przez klucz `SystemExclamation`
MB_ICONHANDdźwięk określony przez klucz `SystemHand`
MB_ICONQUESTIONdźwięk określony przez klucz `SystemQuestion`
MB_OKdźwięk określony przez klucz `.Default`
Wartość zwracana
Jeśli funkcja się powiedzie, zwraca wartość różną od zera (True).

Jeśli funkcja się nie powiedzie, zwraca wartość 0 (False). Dodatkowe informacje o błędzie można pobrać za pomocą funkcji GetLastError.

Uwagi
Po rozpoczęciu odgrywania dźwięku, funkcja `MessageBeep` zwraca kontrolę do wywołującego programu i równolegle kontynuuje odgrywanie dźwięku.

Jeśli odegranie określonego dźwięku się nie powiedzie, funkcja próbuje odegrać dźwięk domyślny. Jeśli odegranie i tego dźwięku się nie powiedzie, funkcja powoduje wydanie dźwięku przez PC-Speaker.

Usługi terminalowe (Terminal Services): Aby wydać dźwięk na stacji klienckiej, należy użyć funkcji Beep. Funkcja Beep jest przekierowywana na stację kliencką, podczas gdy MessageBeep nie jest, za wyjątkiem Windows NT 4.0, gdzie wywołanie MessageBeep(-1) powoduje wywołanie funkcji Beep.

0 komentarzy