MessageBoxEx

stabilob
int MessageBox(
    HWND hWnd,  
    LPCTSTR lpText, 
    LPCTSTR lpCaption,  
    UINT uType 
    WORD wLanguageId
   );
function MessageBox(hWnd: HWND; lpText, lpCaption: PChar;  uType: UINT; wLanguagId: Word): Integer; stdcall; 

Funkcja MessageBoxEx tworzy okno dialogowe, z wybranym tytyłem, treścią, ikoną i kombinacją przycisków.

Różni się od MessageBox dodatkowym parametrem wLanguageId, który jest zarezerwowany i jego wartość powinna wynosić NULL. W chwili obecnej MessageBoxEx nie różni się w działaniu od MessageBox.

0 komentarzy