Mam prosta klasę, i chcę sobie stworzyć bibliotekę dll, aby później uzywać jej w programie. Moje pliki:

class Test{
  public:
    void sayHello();
};
#include "Test.h"
#include <iostream>
using std::cout;

void Test::sayHello(){
  cout << "Hello!\n";
}

extern "C" Test* __declspec(dllexport) stworz()
{
  return new Test;
}

extern "C" void __declspec(dllexport) usun(Test* t)
{
  delete t;
}
#include "Test.h"
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main(){

  HINSTANCE winLib = LoadLibrary("windowsLib.dll");
  Test *test;
  typedef Test* (*funTyp)();
  funTyp utworz = (funTyp)GetProcAddress(winLib, "_stworz");
  test = utworz();
  test->sayHello();
}

No i wszystko ładnie się kompiluje, problem w tym, że nie wiem, jak z tego kodu (plikow bez maina) stowrzyc taka biblioteke. Wiem, ze musi byc w folderze z moim programem (main.cpp).

Tworze w Code Blocks Dynamic Link Library, i po utworzeniu w projekcie mam takie pliki:

#include "main.h"

// a sample exported function
void DLL_EXPORT SomeFunction(const LPCSTR sometext)
{
  MessageBoxA(0, sometext, "DLL Message", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
}

BOOL WINAPI DllMain(HINSTANCE hinstDLL, DWORD fdwReason, LPVOID lpvReserved)
{
  switch (fdwReason)
  {
    case DLL_PROCESS_ATTACH:
      // attach to process
      // return FALSE to fail DLL load
      break;

    case DLL_PROCESS_DETACH:
      // detach from process
      break;

    case DLL_THREAD_ATTACH:
      // attach to thread
      break;

    case DLL_THREAD_DETACH:
      // detach from thread
      break;
  }
  return TRUE; // succesful
}
#ifndef __MAIN_H__
#define __MAIN_H__

#include <windows.h>

/* To use this exported function of dll, include this header
 * in your project.
 */

#ifdef BUILD_DLL
  #define DLL_EXPORT __declspec(dllexport)
#else
  #define DLL_EXPORT __declspec(dllimport)
#endif

#ifdef __cplusplus
extern "C"
{
#endif

void DLL_EXPORT SomeFunction(const LPCSTR sometext);

#ifdef __cplusplus
}
#endif

#endif // __MAIN_H__

Jak za ich pomoca stworzyc dll z mojej klasy Test.cpp? Bo szukalem, ale odpowiedzi nie znalazlem :(