Skalowanie wykresu, i kilka problemów z rysowaniem funkcji?

0

Na początek witam wszystkich na forum.

Jestem początkującym programistą i java jest pierwszym językiem, od którego zaczynam przygodę z programowaniem dlatego proszę o wyrozumialość.

Poniżej zamieszczam kod programu rysującego wykres funkcji f(x)=Acos(x) exp(-xw) , dla określonego przedziału X C <a,b>, dane : A, w!
Jak widać wykres sie rysuje ale mam problem z jego wyskalowaniem. Utknąłem w tym miejscu i szczerze powiedziawszy nie wiem jak dalej przebrnąć. Wartości podanej wyżej funkcji sięgają nieskonczoności dlatego skalowanie wzdlóz y-greka bedzie chyba niemozliwe. Jezeli tak proszę o wskazówke. Skalowanie osi x mogloby wyglądac tak: (Szerokośc okna w poziomie):|Xmin - Xmax| = skala_OX. Pytanie jak stworzyć funkcje modułu? Kolejny problem to zamiana zmiennych wprowadzanych przez urzytkownika, czyli parametrów a oraz b ze stringa na zmienną typu double i użycie ich w mojej pętli rysującej funkcje. TO chyba wszystko. Proszę o porady i wszelkie wskazówki.

// Importuj klasy z Abstract Windowing Toolkit (podstawowa grafika)
import java.awt.*;
// ... i klasy z Java Foundation Classes - Swing (okienka)
import javax.swing.*;
// ... i obsługa zdarzeń z AWT
import java.awt.event.*;

// Klasa reprezentuj±ca obwiedziony czerwon± ramk± panel
// gdzie ma się znaleĽć rysunek.
class PanelGraficzny
 extends JPanel     // Klasa reprezentuj±ca panel - element grupuj±cy 
           // inne elementy (tu tylko miejsce do rysowania)
 implements ActionListener // Specyfikacja, że ta klasa będzie w stanie 
           // odbierać zdarzenia, takie jak wciskanie przycisków
           // na ekranie
{
 // Specyfikacja stałych reprezentuj±cych kolory
 final static Color kolorRamki = Color.red;
 final static Color kolorTla  = Color.white;
 final static Color kolorLiter = Color.black;

 // Pole tekstowe (tworzone i udostępniane tej klasie przez
 // klasę Grafika poniżej), przechowuj±ce pewien parametr tekstowy
 // i lokalna kopia jego zawarto¶ci do przekazywania między 
 // actionPerformed() a paint()
 JTextField parametr1, parametr2, parametr3,parametr4;

 String stringParametru1 = "0.0";
 String stringParametru2 = "0.0";
 String stringParametru3 = "0.0";
 String stringParametru4 = "0.0";

 // Konstruktor tworzacy panel graficzny
 public PanelGraficzny(JTextField _parametr1, JTextField _parametr2, JTextField _parametr3, JTextField _parametr4)
 { 
  // Zachowuje przekazane przez klasę Grafika pole tekstowe
   parametr1 = _parametr1;
   parametr2 = _parametr2;
   parametr3 = _parametr3;
   parametr4 = _parametr4;
 } // constructor

 // Metoda paint(Graphics g) jest wywoływana automatycznie przez system, gdy
 // okienko wymaga narysowania (pierwszy raz pojawia się na ekranie, 
 // zostaje odsłonięte, zrewymiarowane, itp.)
 public void paint(Graphics g)
 {
  // Pobiera aktualne rozmiary panela
  Dimension d = getSize();

 // Wypełnia panel kolorem tła
   g.setColor(kolorTla);
   g.fillRect(0, 0, d.width - 1, d.height - 1);

 // Rysuje ramkę dookoła panela
   g.setColor(kolorRamki);
   g.drawRect(0, 0, d.width - 1, d.height - 1);

 //rysujemy osie
   g.setColor(new Color(0,0,0));
   g.drawLine (20, d.height / 2, d.width-15, d.height / 2);
   g.drawLine (d.width/2, 20, d.width/2, d.height-15);
  //rysujemy groty
   g.drawLine (d.width-15, d.height / 2, d.width-30, d.height/2+5); 
   g.drawLine (d.width-15, d.height / 2, d.width-30, d.height/2-5);
   g.drawLine (d.width/2, 20, d.width/2+5, 35);
   g.drawLine (d.width/2, 20, d.width/2-5, 35);

 //podpisujemy oś x oraz y
   String x = "x";
   g.setColor(kolorLiter);
   g.drawString(x, d.width-30, d.height/2+20);
   String y = "y";
   g.setColor(kolorLiter);
   g.drawString(y, d.width/2+15, 35);

  //GŁOWNY KOD PROGRAMU

  // klasa Funkcja, przechowująca metodę fodx
  class Funkcja {
    public double fodx(double x)
    {

    double y;
   double A=5;
   double w=2.0;
   double a;
   double b;

    y=Math.exp(-x)*Math.cos(x);
     return y;
  }
 }

  //tworzymy zmienna funkcja klasy Funkcja aby móc skorzystać z metody fodx w klasie Funkcja
  Funkcja funkcja = new Funkcja();

  //rysujemy wykres
  int skala_ox , zakres;
     double y1 , y2 ,x1 ,x2;   
     //skala_ox = height/((height/2)-(int)fodx(50));
     zakres =20;
     skala_ox =15;    
     //rysujemy wykres!         
      x1=(zakres*-1) * skala_ox + (d.width /2 );  
      y1=(funkcja.fodx(zakres*-1)) * skala_ox + (d.height / 2);
   for(double i=zakres*(-1); i < zakres;i=i+0.01){

        y2 = funkcja.fodx(i+1)* -(skala_ox) + (d.height / 2);
        x2 = i * skala_ox + (d.width /2 );
         g.setColor(new Color(255,200,0));
         g.drawLine( (int) x1 , (int) y1 , (int) x2 ,(int) y2);
        x1= x2;
        y1 = y2;
   }

 } // paint

 // Metoda actionPerformed(ActionEvent e) jest wywoływana automatycznie
 // przez system, gdy zostanie wci¶nięty przycisk 'Rysuj'
 public void actionPerformed(ActionEvent e) 
 {
  // Pobiera z pola tekstowego wskazywanego przez parametr1,2,3,4 zawarto¶ć (tekst)
  stringParametru1 = parametr1.getText();
  stringParametru2 = parametr2.getText();
   stringParametru3 = parametr3.getText();
   stringParametru4 = parametr4.getText();

   //parsowanie i zamiana zmiennych

  // Przekazuje do głównego okna aplikacji (rodzica) ż±danie narysowania 
  // całego okna od pocz±tku
  getParent().repaint();
 } // actionPerformed
} // class PanelGraficzny

// Klasa startowa
public class Grafika 
{
 public static void main(String args[]) 
 {
  // Tworzy nowe okno dla aplikacji
  final JFrame okno = new JFrame("Program rysujący wykres funkji");

  // Specyfikuje, że w momencie zamknięcia tego 
  // okna cała aplikacja ma być zamykana
  okno.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

  // Tworzy now± etykietę tekstow± z automatycznym centrowaniem tekstu
  // i ustawia jej wymiary

  JLabel etykieta = new JLabel("Wzór funkcji: f(x)=A*exp(-x)*sin(wx), gdzie x nalezy od przedziału <a,b>", JLabel.CENTER);
  etykieta.setPreferredSize(new Dimension(800,35));  //etykieta górna

   //etykieta dolna
 /* JLabel etykieta2 = new JLabel("Wypełnij poniższe pola i naciśnij rysuj", JLabel.CENTER);
  etykieta2.setPreferredSize(new Dimension(800,15));*/

  // Tworzy nowy panel kontrolny
  JPanel panelKontrolny = new JPanel();

   // Tworzy elementy panelu kontrolnego 
   // ... opisy pola tekstowego do wprowadzania parametru
   JLabel opis1 = new JLabel("Parametr A: ", JLabel.RIGHT);
   JLabel opis2 = new JLabel("Parametr a: ", JLabel.RIGHT);
   JLabel opis3 = new JLabel("Parametr b: ", JLabel.RIGHT);
   JLabel opis4 = new JLabel("Parametr w: ", JLabel.RIGHT);
// ... pola do wprowadzania parametrów
   JTextField parametr1 = new JTextField();
   JTextField parametr2 = new JTextField();
   JTextField parametr3 = new JTextField();
   JTextField parametr4 = new JTextField();
   // Tworzy przycisk 'Rysuj'
   JButton przyciskRysuj = new JButton("Rysuj!");

   // Dodaje elementy kontrolne do panelu kontrolnego
   // tak by stanowiły tablelę o 1 wierszu i 5 koluimnach
   panelKontrolny.setLayout(new GridLayout(1,5));
   panelKontrolny.add(opis1);
   panelKontrolny.add(parametr1);
   panelKontrolny.add(opis2);
   panelKontrolny.add(parametr2);
   panelKontrolny.add(opis3);
   panelKontrolny.add(parametr3);
   panelKontrolny.add(opis4);
   panelKontrolny.add(parametr4);
   panelKontrolny.add(przyciskRysuj);

  // Tworzy nowy panel graficzy, udostępniaj±c mu pole tekstowe
   PanelGraficzny panelGraficzny = new PanelGraficzny(parametr1, parametr2, parametr3, parametr4);

  // Nakazuje przyciskowi 'Rysuj' informować
  // powyżej zdefiniowany panel graficzny 
  // o zdarzeniach takich jak wci¶nięcie tego przycisku
  przyciskRysuj.addActionListener(panelGraficzny);

  // Dodaje etykietę i panele do zawartosci okna
  Container wnetrzeOkna = okno.getContentPane();
  wnetrzeOkna.add(etykieta,   BorderLayout.NORTH); // góra okna
  wnetrzeOkna.add(panelGraficzny, BorderLayout.CENTER); // reszta okna
  wnetrzeOkna.add(panelKontrolny, BorderLayout.SOUTH); // dół okna
  // wnetrzeOkna.add(etykieta2,   BorderLayout.SOUTH); // dół okna
  // Ustawia pocz±tkowe wymiary okna aplikacji i je wy¶wietla na ekranie
  okno.setSize(new Dimension(800,600));
  okno.setVisible(true);
 } // main

} // class Grafika
0

Nikt Nie pomoże ?

0

przebrnąlem przez etap parsowania zmiennych string na double. Zamieszczam kod ponizej. Wykresik sie rysuje wszystko ok. Teraz chciałbym go jeszcze wyskalowac ew dodać podzialke. Tak jak pisałem w poście. Ktoś wie jak zrobić funkcję modułu |a-b| gdzie a i b to zakres z góry ustalany przez urzytkownika?

import java.awt.*;
// ... i klasy z Java Foundation Classes - Swing (okienka)
import javax.swing.*;
// ... i obsługa zdarzeń z AWT
import java.awt.event.*;

// Klasa reprezentuj±ca obwiedziony czerwon± ramk± panel
// gdzie ma się znaleĽć rysunek.
class PanelGraficzny
 extends JPanel      // Klasa reprezentuj±ca panel - element grupuj±cy 
              // inne elementy (tu tylko miejsce do rysowania)
 implements ActionListener // Specyfikacja, że ta klasa będzie w stanie 
              // odbierać zdarzenia, takie jak wciskanie przycisków
              // na ekranie
{
 // Specyfikacja stałych reprezentuj±cych kolory
 final static Color kolorRamki = Color.red;
 final static Color kolorTla  = Color.white;
 final static Color kolorLiter = Color.black;

 // Pole tekstowe (tworzone i udostępniane tej klasie przez
 // klasę Grafika poniżej), przechowuj±ce pewien parametr tekstowy
 // i lokalna kopia jego zawarto¶ci do przekazywania między 
 // actionPerformed() a paint()
 JTextField parametr1, parametr2, parametr3,parametr4;

 String stringParametru1 = "0.0";
 String stringParametru2 = "0.0";
 String stringParametru3 = "0.0";
 String stringParametru4 = "0.0";

 // Konstruktor tworzacy panel graficzny
 public PanelGraficzny(JTextField _parametr1, JTextField _parametr2, JTextField _parametr3, JTextField _parametr4)
 { 
  // Zachowuje przekazane przez klasę Grafika pole tekstowe
    parametr1 = _parametr1;
    parametr2 = _parametr2;
    parametr3 = _parametr3;
    parametr4 = _parametr4;
 } // constructor

 // Metoda paint(Graphics g) jest wywoływana automatycznie przez system, gdy
 // okienko wymaga narysowania (pierwszy raz pojawia się na ekranie, 
 // zostaje odsłonięte, zrewymiarowane, itp.)
 public void paint(Graphics g)
 {

    try{

     double a =1.0; //domyślna wartość

    a= Double.parseDouble(parametr2.getText());
  }catch(Exception e){}

    double b= 1.0; //domyślna wartość
    try{
  b= Double.parseDouble(parametr3.getText());
  }catch(Exception e){}

  // Pobiera aktualne rozmiary panela
  Dimension d = getSize();

 // Wypełnia panel kolorem tła
    g.setColor(kolorTla);
    g.fillRect(0, 0, d.width - 1, d.height - 1);

 // Rysuje ramkę dookoła panela
    g.setColor(kolorRamki);
    g.drawRect(0, 0, d.width - 1, d.height - 1);

 //rysujemy osie
    g.setColor(new Color(0,0,0));
    g.drawLine (20, d.height / 2, d.width-15, d.height / 2);
    g.drawLine (d.width/2, 20, d.width/2, d.height-15);
  //rysujemy groty
    g.drawLine (d.width-15, d.height / 2, d.width-30, d.height/2+5); 
    g.drawLine (d.width-15, d.height / 2, d.width-30, d.height/2-5);
    g.drawLine (d.width/2, 20, d.width/2+5, 35);
    g.drawLine (d.width/2, 20, d.width/2-5, 35);

 //podpisujemy oś x oraz y
    String x = "x";
    g.setColor(kolorLiter);
    g.drawString(x, d.width-30, d.height/2+20);
    String y = "y";
    g.setColor(kolorLiter);
    g.drawString(y, d.width/2+15, 35);

  //GŁOWNY KOD PROGRAMU

  // klasa Funkcja, przechowująca metodę fodx
  class Funkcja {
     public double fodx(double x)
     {
      double A= 0.0; //domyślna wartość
      double w= 0.0; //domyślna wartość

      double y;
  try{
  A= Double.parseDouble(parametr1.getText());
  }catch(Exception e){System.out.println("ss");}

  try{
     w = Double.parseDouble(parametr4.getText());
     }catch(Exception e){}

  y=A*Math.exp(-x)*Math.cos(w*x);
      return y;
   }
 }

  //tworzymy zmienna funkcja klasy Funkcja aby móc skorzystać z metody fodx w klasie Funkcja
  Funkcja funkcja = new Funkcja();

  //rysujemy wykres
   int skala_ox , zakres;
      double y1 , y2 ,x1 ,x2;    

       zakres =20;
       skala_ox =15;     
      //rysujemy wykres!           
        x1=(zakres*-1) * skala_ox + (d.width /2 );  
        y1=(funkcja.fodx(zakres*-1)) * skala_ox + (d.height / 2);
    for(double i=zakres*(-1); i < zakres;i=i+0.01){

          y2 = funkcja.fodx(i+1)* -(skala_ox) + (d.height / 2);
          x2 = i * skala_ox + (d.width /2 );
            g.setColor(new Color(255,200,0));
            g.drawLine( (int) x1 , (int) y1 , (int) x2 ,(int) y2);
          x1= x2;
          y1 = y2;

    }

 } // paint

 // Metoda actionPerformed(ActionEvent e) jest wywoływana automatycznie
 // przez system, gdy zostanie wci¶nięty przycisk 'Rysuj'
public void actionPerformed(ActionEvent e) 
 {
  // Pobiera z pola tekstowego wskazywanego przez parametr1,2,3,4 zawarto¶ć (tekst)
    stringParametru1 = parametr1.getText();
    stringParametru2 = parametr2.getText();
    stringParametru3 = parametr3.getText();
    stringParametru4 = parametr4.getText();

  // Przekazuje do głównego okna aplikacji (rodzica) ż±danie narysowania 
  // całego okna od pocz±tku
  getParent().repaint();
 } // actionPerformed
} // class PanelGraficzny

// Klasa startowa
public class Grafika 
{
 public static void main(String args[]) 
 {
  // Tworzy nowe okno dla aplikacji
  final JFrame okno = new JFrame("Program rysujący wykres funkji");

  // Specyfikuje, że w momencie zamknięcia tego 
  // okna cała aplikacja ma być zamykana
  okno.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

  // Tworzy now± etykietę tekstow± z automatycznym centrowaniem tekstu
  // i ustawia jej wymiary

  JLabel etykieta = new JLabel("Wzór funkcji: f(x)=A*exp(-x)*cos(wx), gdzie x nalezy od przedziału <a,b> Początkowe wartości= 0", JLabel.CENTER);
  etykieta.setPreferredSize(new Dimension(800,35));  //etykieta górna

   //etykieta dolna
 /* JLabel etykieta2 = new JLabel("Wypełnij poniższe pola i naciśnij rysuj", JLabel.CENTER);
  etykieta2.setPreferredSize(new Dimension(800,15));*/

  // Tworzy nowy panel kontrolny
  JPanel panelKontrolny = new JPanel();

   // Tworzy elementy panelu kontrolnego 
   // ... opisy pola tekstowego do wprowadzania parametru
   JLabel opis1 = new JLabel("Parametr A: ", JLabel.RIGHT);
   JLabel opis2 = new JLabel("Parametr a: ", JLabel.RIGHT);
   JLabel opis3 = new JLabel("Parametr b: ", JLabel.RIGHT);
   JLabel opis4 = new JLabel("Parametr w: ", JLabel.RIGHT);
// ... pola do wprowadzania parametrów
   JTextField parametr1 = new JTextField();
   JTextField parametr2 = new JTextField();
   JTextField parametr3 = new JTextField();
   JTextField parametr4 = new JTextField();
   // Tworzy przycisk 'Rysuj'
   JButton przyciskRysuj = new JButton("Rysuj!");

   // Dodaje elementy kontrolne do panelu kontrolnego
   // tak by stanowiły tablelę o 1 wierszu i 5 koluimnach
   panelKontrolny.setLayout(new GridLayout(1,5));
   panelKontrolny.add(opis1);
   panelKontrolny.add(parametr1);
   panelKontrolny.add(opis2);
   panelKontrolny.add(parametr2);
   panelKontrolny.add(opis3);
   panelKontrolny.add(parametr3);
   panelKontrolny.add(opis4);
   panelKontrolny.add(parametr4);
   panelKontrolny.add(przyciskRysuj);

  // Tworzy nowy panel graficzy, udostępniaj±c mu pole tekstowe
    PanelGraficzny panelGraficzny = new PanelGraficzny(parametr1, parametr2, parametr3, parametr4);

  // Nakazuje przyciskowi 'Rysuj' informować
  // powyżej zdefiniowany panel graficzny 
  // o zdarzeniach takich jak wci¶nięcie tego przycisku
  przyciskRysuj.addActionListener(panelGraficzny);

  // Dodaje etykietę i panele do zawartosci okna
  Container wnetrzeOkna = okno.getContentPane();
  wnetrzeOkna.add(etykieta,    BorderLayout.NORTH); // góra okna
   wnetrzeOkna.add(panelGraficzny, BorderLayout.CENTER); // reszta okna
  wnetrzeOkna.add(panelKontrolny, BorderLayout.SOUTH); // dół okna
  // wnetrzeOkna.add(etykieta2,    BorderLayout.SOUTH); // dół okna
  // Ustawia pocz±tkowe wymiary okna aplikacji i je wy¶wietla na ekranie
  okno.setSize(new Dimension(800,600));
  okno.setVisible(true);
 } // main

} // class Grafika

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0