Jak usunąć wartości na osiach wykresu? Ewentualnie całe osie z wartościami?
Poniżej klasa rysująca wykres z punktów:

class PanelDoRysowania extends JPanel 
    {
        public PanelDoRysowania() 
        {}
            protected void paintComponent(Graphics g) {
              super.paintComponent(g);              
              series.clear();
                    for(int m=-200;m<201;m++){
                      if(m==0){
                        xx=0;
                        int n=m-1;
                        int p=m-2;
                        double y1, y2;
                        s1=Math.sin(k*pi*N*n);
                        s2=Math.sin(k*pi*a*n/d);
                        s3=Math.sin(k*pi*n);
                        M=pi*a*n/d;
                        y1=s1*s1*s2*s2/(M*M*s3*s3); 
                        s1=Math.sin(k*pi*N*p);
                        s2=Math.sin(k*pi*a*p/d);
                        s3=Math.sin(k*pi*p);
                        M=pi*a*p/d;
                        y2=s1*s1*s2*s2/(M*M*s3*s3);
                        yy=y1+(y1-y2)/3;
                        series.add(xx, yy);
                      }
                      else{
                        xx=m*lambda*L/(100000*d);
                        s1=Math.sin(k*pi*N*m);
                        s2=Math.sin(k*pi*a*m/d);
                        s3=Math.sin(k*pi*m);
                        M=pi*a*m/d;
                        yy=s1*s1*s2*s2/(M*M*s3*s3);                        
                        series.add(xx, yy); 
                      } 
                    }   
                    XYSeriesCollection dataset = new XYSeriesCollection();
                    dataset.addSeries(series);

                    w=ChartFactory.createXYLineChart("", "", "Natezenie", dataset, PlotOrientation.VERTICAL, false, false, false);

                    XYPlot plot = (XYPlot) w.getPlot();
                    plot.setBackgroundPaint(Color.lightGray);

                    XYLineAndShapeRenderer renderer = new XYLineAndShapeRenderer();
                    if(lambda>=380&&lambda<400)
                      renderer.setSeriesPaint(0, Color.magenta);
                    if(lambda>=400&&lambda<490)
                      renderer.setSeriesPaint(0, Color.blue);
                    if(lambda>=490&&lambda<540)
                      renderer.setSeriesPaint(0, Color.cyan);
                    if(lambda>=540&&lambda<650)
                      renderer.setSeriesPaint(0, Color.green);
                    if(lambda>=650&&lambda<720)
                      renderer.setSeriesPaint(0, Color.yellow);
                    if(lambda>=720&&lambda<=760)
                      renderer.setSeriesPaint(0, Color.red);
                    renderer.setDefaultShapesVisible(false);

                    plot.setRenderer(renderer);
                    NumberAxis yAxis = (NumberAxis) plot.getRangeAxis();
                    yAxis.setAutoRangeIncludesZero(false);

                    image = w.createBufferedImage(650, 300);
                    wykres.setIcon(new ImageIcon(image));

            }    
    }