Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.N

0

W trakcie kompilacji wyskakuje mi następujący ciąg błędów:
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NoClassDefFoundError: org/apache/batik/swing/JSVGCanvas
at ZloG.ZloG_GUI.<init>(ZloG_GUI.java:87)
at ZloG.ZloG.<init>(ZloG.java:28)
at ZloG.ZloG$1.run(ZloG.java:66)
at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:209)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:597)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:273)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:183)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:173)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:168)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:160)
at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:121)

Parametry pracy to
JBuilder + JDK 1.6.0-b105 (ale probowalem tez z 1.5) + batik 1.6, do ktorego scieżke mam w CLASSPATH i wgranej bibliotece w JBuilderze dołączoną do projektu ZloG.

Chodzi o to że w moim programie którego kod dołączam na końcu zrobionego w SWINGU w momencie dodania konstruktora:
JSVGCanvas svgCanvas = new JSVGCanvas();
wyskakuje napisany wyżej błąd. Ale gdy w innej klasie w tym samym projekcie uruchomie przykładowy program ze strony batika, wyswietlający mape svg w JSVGCanvas, nie ma żadnych błędów i wszystko ładnie smiga.

Ktoś ma jakiś pomysł. Wiem ze to może być banalne rozwiązanie, i na stronach z google, dowiedziałem się ze to problem z klasą ładującą klase org/apache/batik/swing/JSVGCanvas. Ale w innych przypadkach ktoś np zmienił JDK i niby działało. Poza tym u mnie działa ale w innym pliku.

PROGRAM GŁÓWNY:
package ZloG;

import java.awt.;
import java.awt.event.
;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JMenuBar;
import javax.swing.JMenu;
import javax.swing.JMenuItem;
import javax.swing.JToolBar;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JLabel;
import java.io.IOException;
import javax.swing.JFileChooser;
import java.io.File;
import java.util.Scanner;
import javax.swing.ProgressMonitorInputStream;
import java.io.FileInputStream;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextArea;
import java.awt.BorderLayout;
import javax.swing.JTabbedPane;
import javax.swing.BorderFactory;
import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Rectangle;
import java.awt.Font;

import java.awt.;
import java.awt.event.
;
import java.io.;
import javax.swing.
;

import org.apache.batik.swing.JSVGCanvas;

/**

 • Title: ZloG - Nawigacja Zliczeniowa
 • ription: Program służący do prowadzenia nawigacji zliczeniowej na
 • podstawie danych z kompasu i logu</p>
 • Copyright: Copyright (c) 2007
 • Company: SEM WETI PG
 • @author Marcin Milecki
 • @version 0.01
  */
  public class ZloG_GUI extends JFrame {
  //zmienne prywatne
  private int i;
  private int k;
  private int nr_obrazka;

  JPanel contentPane;
  JMenuBar jMenuBar1 = new JMenuBar();
  JMenu jMenuFile = new JMenu();
  JMenuItem jMenuFileExit = new JMenuItem();
  JMenu jMenuHelp = new JMenu();
  JMenuItem jMenuHelpAbout = new JMenuItem();
  JToolBar jToolBar = new JToolBar();
  JButton jButton1 = new JButton();
  JButton jButton2 = new JButton();
  JButton jButton3 = new JButton();
  JMenu jMenuTools = new JMenu();
  JMenuItem jMenuSave = new JMenuItem();
  JMenu jMenu2 = new JMenu();
  JMenuItem jMenuOpen = new JMenuItem();
  JMenuItem jMenuConfigure = new JMenuItem();
  JTabbedPane jTabUp = new JTabbedPane();
  JPanel jPLog = new JPanel();
  JPanel jPCompass = new JPanel();
  JPanel jPGraph = new JPanel();
  JTabbedPane jTabDown = new JTabbedPane();
  JPanel jPMessageBox = new JPanel();
  JPanel jPMap = new JPanel();
  JPanel jPanelDL = new JPanel();
  JLabel jLautor = new JLabel();
  JLabel jLversion = new JLabel();
  JLabel jLcompiled = new JLabel();
  JPanel jPanelRD = new JPanel(); //dodanie Logo do Okna programu
  JLabel jLConnect = new JLabel();
  JTextArea jTATerminal = new JTextArea();
  JSVGCanvas svgCanvas = new JSVGCanvas();
  //Wczytywanie obrazkow
  ImageIcon image1 = new ImageIcon(ZloG_GUI.class.getResource(
  "openFile.png"));
  ImageIcon image2 = new ImageIcon(ZloG_GUI.class.getResource(
  "closeFile.png"));
  ImageIcon image3 = new ImageIcon(ZloG_GUI.class.getResource("help.png"));
  Image image_connect = Toolkit.getDefaultToolkit().getImage(ZloG_GUI.class.getResource("ZLoG_logo.png"));
  Image image_notconn = Toolkit.getDefaultToolkit().getImage(ZloG_GUI.class.getResource("ZLoG_logo_n.png"));
  Image image_notlog = Toolkit.getDefaultToolkit().getImage(ZloG_GUI.class.getResource("ZLoG_logo_l.png"));
  Image image_notcom = Toolkit.getDefaultToolkit().getImage(ZloG_GUI.class.getResource("ZLoG_logo_k.png"));
  Image image_notgps = Toolkit.getDefaultToolkit().getImage(ZloG_GUI.class.getResource("ZLoG_logo_g.png"));
  Image image_notgpslog = Toolkit.getDefaultToolkit().getImage(ZloG_GUI.class.getResource("ZLoG_logo_gl.png"));
  Image image_notgpscom = Toolkit.getDefaultToolkit().getImage(ZloG_GUI.class.getResource("ZLoG_logo_gk.png")); // jSVGCanvas1.
  JButton jButton4 = new JButton();

  public ZloG_GUI() {
  this.setIconImage(Toolkit.getDefaultToolkit().getImage(this.getClass().
  getResource("ZLoG_logo.png")));
  try {
  setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  jbInit();
  } catch (Exception exception) {
  exception.printStackTrace();
  }
  }

  /**

  • Component initialization.
  • @throws java.lang.Exception
   */
   private void jbInit() throws Exception {
   contentPane = (JPanel) getContentPane();
   contentPane.setLayout(null);
   Dimension screenSize = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();
   setSize(new Dimension(screenSize.width-10,screenSize.height-10));
   setTitle("ZLoG - Nawigacja Zliczeniowa");
   jMenuFile.setText("Plik");
   jMenuFileExit.setText("Koniec");
   jMenuFileExit.addActionListener(new
   ZloG_GUI_jMenuFileExit_ActionAdapter(this));
   jMenuHelp.setText("Pomoc");
   jMenuHelpAbout.setText("O programie");
   jMenuHelpAbout.addActionListener(new
   ZloG_GUI_jMenuHelpAbout_ActionAdapter(this));
   jMenuOpen.setText("Otwórz");
   jMenuOpen.addActionListener(new ZloG_GUI_jMenuOpen_actionAdapter(this));
   jMenuSave.setText("Zapisz");
   jMenuTools.setText("Narzędzia");
   jMenuConfigure.setText("Opcje");
   // jMenuConfigure.addActionListener(new
   // ZloG_GUI_jMenuConfigure_actionAdapter(this));
   jTabUp.setBackground(Color.black);
   jTabUp.setForeground(Color.orange);
   jTabUp.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.black));
   jTabUp.setMaximumSize(new Dimension(320, 370));
   jTabUp.setPreferredSize(new Dimension(100, 200));
   jTabUp.setActionMap(null);
   jTabUp.setBounds(new Rectangle(11, 40, 1248, 619));
   jToolBar.setBounds(new Rectangle(0, 0, 1141, 39));
   jTabDown.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", Font.PLAIN, 9));
   jTabDown.setAlignmentX((float) 1.0);
   jTabDown.setPreferredSize(new Dimension(10, 38));
   jTabDown.setBounds(new Rectangle(129, 658, 1031, 61));
   jPLog.setToolTipText("");
   jPanelDL.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.black));
   jPanelDL.setBounds(new Rectangle(13, 662, 112, 53));
   jPanelDL.setLayout(null);
   jLautor.setText("autor: Marcin Milecki");
   jLautor.setBounds(new Rectangle(9, 34, 97, 14));
   jLversion.setText(" ZLoG version 0.01");
   jLversion.setBounds(new Rectangle(6, 2, 100, 14));
   jLcompiled.setText(" compiled 28.03.2007");
   jLcompiled.setBounds(new Rectangle(5, 18, 103, 14));
   jPanelRD.setBounds(new Rectangle(1165, 666, 95, 60));
   jPanelRD.setLayout(null);
   jLConnect.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", Font.PLAIN, 9));
   jLConnect.setText("not connected");
   jLConnect.setBounds(new Rectangle(17, 45, 60, 12));
   jButton4.setText("jButton4");
   jMenuBar1.add(jMenuFile);
   jMenuBar1.add(jMenuTools);
   jMenuFile.addSeparator();
   jMenuFile.add(jMenuOpen);
   jMenuFile.add(jMenuSave);
   jMenuFile.add(jMenuFileExit);
   jMenuBar1.add(jMenuHelp);
   jMenuHelp.add(jMenuHelpAbout);
   setJMenuBar(jMenuBar1);
   jButton1.setIcon(image1);
   jButton1.setToolTipText("Otwórz plik");
   jButton2.setIcon(image2);
   jButton2.setToolTipText("Zamknij plik");
   jButton3.setIcon(image3);
   jButton3.setToolTipText("Pomoc");
   jToolBar.add(jButton1);
   jToolBar.add(jButton2);
   jToolBar.add(jButton3);
   contentPane.add(jPanelRD);
   jPanelRD.add(jLConnect);
   contentPane.add(jPanelDL);
   jPanelDL.add(jLversion);
   jPanelDL.add(jLcompiled);
   jPanelDL.add(jLautor);
   contentPane.add(jTabDown);
   contentPane.add(jTabUp);
   contentPane.add(jToolBar);
   jMenuTools.add(jMenuConfigure);
   jTabUp.add(jPLog, "Log");
   jTabUp.add(jPCompass, "Kompas");
   jTabUp.add(jPMap, "Mapa");
   jPMap.add(jButton4);
   jTabDown.add(jTATerminal, "Konsola");
   jTabDown.add(jPMessageBox, "Wyjście");
   jTabUp.add(jPGraph, "Wykresy");
   // jPanelRD.prepareImage(image4,50,50,null);
   //zmienne
   nr_obrazka=1;

  }

  /**

  • File | Exit action performed.
  • @param actionEvent ActionEvent
   */
   void jMenuFileExit_actionPerformed(ActionEvent actionEvent) {
   System.exit(0);
   }

  /**

  • Help | About action performed.
  • @param actionEvent ActionEvent
   */
   void jMenuHelpAbout_actionPerformed(ActionEvent actionEvent) {
   ZloG_GUI_AboutBox dlg = new ZloG_GUI_AboutBox(this);
   Dimension dlgSize = dlg.getPreferredSize();
   Dimension frmSize = getSize();
   Point loc = getLocation();
   dlg.setLocation((frmSize.width - dlgSize.width) / 2 + loc.x,
   (frmSize.height - dlgSize.height) / 2 + loc.y);
   dlg.setModal(true);
   dlg.pack();
   dlg.setVisible(true);
   }

  public void jMenuOpen_actionPerformed(ActionEvent e) {
  try {
  openFile();
  } catch (IOException exception) {
  exception.printStackTrace();
  }
  }

  public void openFile() throws IOException
  {
  System.out.println("in openFile");
  JFileChooser chooser = new JFileChooser();
  chooser.setCurrentDirectory(new File("."));
  chooser.setFileFilter(
  new javax.swing.filechooser.FileFilter()
  {
  public boolean accept(File f)
  {
  String fname = f.getName().toLowerCase();
  return fname.endsWith(".txt") || f.isDirectory();
  }
  public String getDescription()
  {
  return "Text Files";
  }
  });

  int r = chooser.showOpenDialog(this);
  if (r != JFileChooser.APPROVE_OPTION) return;
  final File f = chooser.getSelectedFile();

  FileInputStream fileIn = new FileInputStream(f);
  ProgressMonitorInputStream progressIn
  = new ProgressMonitorInputStream(this, "Reading " + f.getName(), fileIn);
  final Scanner in = new Scanner(progressIn);

  // monitorowana operacja musi być wykonywana w osobnym wątku

Runnable readRunnable = new
Runnable()
{
public void run()
{
final JTextArea textArea = new JTextArea();

   while (in.hasNextLine())
   {
    String line = in.nextLine();
    textArea.append(line);
    textArea.append("\n");
   }
   in.close();

   // aktualizuje zawartość panela w wątku obsługi zdarzeń
   // interfejsu użytkownika
   EventQueue.invokeLater(new
    Runnable()
    {
      public void run()
      {
       setContentPane(new JScrollPane(textArea));
       validate();
      }
    });

 }

};

 Thread readThread = new Thread(readRunnable);
 readThread.start();

 }

class ZloG_GUI_jMenuOpen_actionAdapter implements ActionListener {
  private ZloG_GUI adaptee;
  ZloG_GUI_jMenuOpen_actionAdapter(ZloG_GUI adaptee) {
    this.adaptee = adaptee;
  }

  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    adaptee.jMenuOpen_actionPerformed(e);
  }
}

class ZloG_GUI_jMenuFileExit_ActionAdapter implements ActionListener {
  ZloG_GUI adaptee;

  ZloG_GUI_jMenuFileExit_ActionAdapter(ZloG_GUI adaptee) {
    this.adaptee = adaptee;
  }

  public void actionPerformed(ActionEvent actionEvent) {
    adaptee.jMenuFileExit_actionPerformed(actionEvent);
  }
}

class ZloG_GUI_jMenuHelpAbout_ActionAdapter implements ActionListener {
  ZloG_GUI adaptee;

  ZloG_GUI_jMenuHelpAbout_ActionAdapter(ZloG_GUI adaptee) {
    this.adaptee = adaptee;
  }

  public void actionPerformed(ActionEvent actionEvent) {
    adaptee.jMenuHelpAbout_actionPerformed(actionEvent);
  }

}
//Funkcja rysująca elementry graficzne w trakcie odświeżania strony
public void paint (Graphics g)
{

 super.paint(g);
 //System.out.println("w śrdoku paint(g)");
 switch (nr_obrazka)
  {
  case 0:
  g.drawImage(image_notconn,1200,730,null);
  jLConnect.setText("not connected");
  break;
  case 1:
  g.drawImage(image_connect,1200,730,null);
  jLConnect.setText("  connected");
  break;
 }
 }

public void jMenuConfigure_actionPerformed(ActionEvent e) {
    ZloG_GUI_ConfigBox dlg = new ZloG_GUI_ConfigBox(this);
    Dimension dlgSize = dlg.getPreferredSize();
    Dimension frmSize = getSize();
    Point loc = getLocation();
    dlg.setLocation((frmSize.width - dlgSize.width) / 2 + loc.x,
        (frmSize.height - dlgSize.height) / 2 + loc.y);
    dlg.setModal(true);
    dlg.pack();
    dlg.setVisible(true);

}

}
/*
class ZloG_GUI_jMenuConfigure_actionAdapter implements ActionListener {
private ZloG_GUI adaptee;
ZloG_GUI_jMenuConfigure_actionAdapter(ZloG_GUI adaptee) {
this.adaptee = adaptee;
}

public void actionPerformed(ActionEvent e) {
  adaptee.jMenuConfigure_actionPerformed(e);
}

}
*/


PROGRAM PRZYKŁADOWY BATIKA:
package ZloG;

import java.awt.;
import java.awt.event.
;
import java.io.;
import javax.swing.
;

import org.apache.batik.swing.JSVGCanvas;
import org.apache.batik.swing.gvt.GVTTreeRendererAdapter;
import org.apache.batik.swing.gvt.GVTTreeRendererEvent;
import org.apache.batik.swing.svg.SVGDocumentLoaderAdapter;
import org.apache.batik.swing.svg.SVGDocumentLoaderEvent;
import org.apache.batik.swing.svg.GVTTreeBuilderAdapter;
import org.apache.batik.swing.svg.GVTTreeBuilderEvent;
/**

 • Title: ZloG - Nawigacja Zliczeniowa
 • ription: Program służący do prowadzenia nawigacji zliczeniowej na
 • podstawie danych z kompasu i logu</p>
 • Copyright: Copyright (c) 2007
 • Company: SEM WETI PG
 • @author Marcin Milecki
 • @version 0.01
  */
  public class batik_proby3 {

  public static void main(String[] args) {
  JFrame f = new JFrame("Batik");
  batik_proby3 app = new batik_proby3(f);
  f.getContentPane().add(app.createComponents());
  f.addWindowListener(new WindowAdapter() {
  public void windowClosing(WindowEvent e) {
  System.exit(0);
  }
  });
  f.setSize(400, 400);
  f.setVisible(true);
  }

  JFrame frame;
  JButton button = new JButton("Load...");
  JLabel label = new JLabel();
  JSVGCanvas svgCanvas = new JSVGCanvas();

  public batik_proby3(JFrame f) {
  frame = f;
  }

  public JComponent createComponents() {
  final JPanel panel = new JPanel(new BorderLayout());
  JPanel p = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT));
  p.add(button);
  p.add(label);
  panel.add(p, BorderLayout.NORTH);
  panel.add(svgCanvas, BorderLayout.CENTER);

  // Set the button action.
  button.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent ae) {
      JFileChooser fc = new JFileChooser(".");
      int choice = fc.showOpenDialog(panel);
      if (choice == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
        File f = fc.getSelectedFile();
        try {
          svgCanvas.setURI(f.toURL().toString());
        } catch (IOException ex) {
          ex.printStackTrace();
        }
      }
    }
  });
  
  // Set the JSVGCanvas listeners.
  svgCanvas.addSVGDocumentLoaderListener(new SVGDocumentLoaderAdapter() {
    public void documentLoadingStarted(SVGDocumentLoaderEvent e) {
      label.setText("Document Loading...");
    }
    public void documentLoadingCompleted(SVGDocumentLoaderEvent e) {
      label.setText("Document Loaded.");
    }
  });
  
  svgCanvas.addGVTTreeBuilderListener(new GVTTreeBuilderAdapter() {
    public void gvtBuildStarted(GVTTreeBuilderEvent e) {
      label.setText("Build Started...");
    }
    public void gvtBuildCompleted(GVTTreeBuilderEvent e) {
      label.setText("Build Done.");
      frame.pack();
    }
  });
  
  svgCanvas.addGVTTreeRendererListener(new GVTTreeRendererAdapter() {
    public void gvtRenderingPrepare(GVTTreeRendererEvent e) {
      label.setText("Rendering Started...");
    }
    public void gvtRenderingCompleted(GVTTreeRendererEvent e) {
      label.setText("");
    }
  });
  
  return panel;

  }
  }

Z góry dzięki za odpowiedź.

0

Już sprawe rozwiązałam. Mianowicie w JBuilderze trzeba dodać biblioteki do kompilacji i do schematu uruchomieniowego oddzielnie. Stąd ten błąd.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0