Dostęp do internetu

0

Jak mogę sprawdzić czy komputer z zainstalowanym moim programem ma połączenie z inernetem??

0

Jeśli po prostu chcesz sprawdzić włączenie sieci, możesz sprawdzić stan kart sieciowych. Jeśli jednak chcesz sprawdzić dostęp do publiczne sieci Internet, a nie tylko dostępność sieci, sprawdź ping do jakiegoś publicznego serwera (choćby www.wp.pl - 212.77.100.101).

0

Może to Ci coś pomoże ?

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, WinInet, ExtCtrls, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Timer1: TTimer;
  Button1: TButton;
  procedure FormShow(Sender: TObject);
  procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;
function InetIsOffline(Flag: Integer): Boolean; stdcall;
external 'URL.DLL';
var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}
function Connected: Boolean;
var
Flags: DWORD;
begin
 Flags := INTERNET_CONNECTION_MODEM or INTERNET_CONNECTION_LAN or
 INTERNET_CONNECTION_PROXY or INTERNET_CONNECTION_MODEM_BUSY;
 Result := InternetGetConnectedState(@Flags, 0); // sprawdz polaczenie.
end;

//Do sekcji uses należy dodać moduł WinInet. Funkcja zwraca True jeżeli jest połączenie, a False jeżeli go nie ma.

procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject);
begin
if Connected = True then
ShowMessage(' Jest połączenie ( 1 sprawdzenie')
else
ShowMessage(' Brak połączenia ( 1 sprawdzenie');
end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
if Connected = True then
ShowMessage(' Jest połączenie (timer)')
else
ShowMessage(' Brak połączenia ( 1 sprawdzenie');
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 if InetIsOffline(0) then
 ShowMessage('Jest połączenie') else
 ShowMessage('Brak połączenie');
end;

end.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0