Aplikacja klient-serwer

0

Witam. Potrzebuję napisać aplikację klient serwer w c# z tym że klient ma byc na Windows Phone 7.1. Problem polega na tym że klient nie chce połączyć się z serwerem

Kod serwera:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Net.Sockets;
using System.Net;

namespace server_App
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Socket s = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Unspecified);
      s.Bind(new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 1001));
      s.Listen(5);

      int counter = 0;
      
      

      while (true)
      {
        Console.WriteLine("Waiting for connection...");
        Socket cli = s.Accept();
        Console.WriteLine("Połączono");        try
        {
          byte[] buffer = new byte[1024];
          int wynik = cli.Receive(buffer);
          String time = Encoding.ASCII.GetString(buffer, 0, wynik);
          Console.WriteLine("Client >> " + time);

          if (wynik != 0)
          {
            String respond = "Roger";
            byte[] responddata = Encoding.ASCII.GetBytes(respond.ToString());
            cli.Send(responddata);


          }
        }
        catch { }
      }

      
      
    }
  }
} 

i kod klienta:
(MainPage)

 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Shapes;
using Microsoft.Phone.Controls;

namespace BingClientv2
{
  public partial class MainPage : PhoneApplicationPage
  {
    // Constructor

    const int ECHO_PORT = 1001;

    public MainPage()
    {
      InitializeComponent();

    }

    private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      ClearLog();

      SocketClient client = new SocketClient();

      Log(String.Format("Łącze z serwerem '{0}' na porcie {1} (echo) ...", "localhost", ECHO_PORT), true);

      string result = client.Connect(ECHO_PORT);
      Log(result, false); Log(String.Format("Wysyłam '{0}' do serwera ...", TextBoxEcho.Text), true);

      result = client.Send(TextBoxEcho.Text);
      Log(result, false);

      Log("...", true);

      result = client.Receive();

      Log(result, false);
      client.Close();
    }

    private void Log(string message, bool isOutgoing)
    {
      string direction = (isOutgoing) ? ">> " : "<< ";
      ServerResponse.Text += Environment.NewLine + direction + message;
    }
    private void ClearLog()
    {
      ServerResponse.Text = String.Empty;
    }
  }
}

i klasa SocketClient:

 using System;
using System.Net;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Ink;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Shapes;
using System.Net.Sockets;
using System.Threading;
using System.Text;

namespace BingClientv2
{
  public class SocketClient
  {
    Socket socket = null;
    static ManualResetEvent clientDone = new ManualResetEvent(false);
    const int TIMEOUT_MILLISECONDS = 5000;
    const int MAX_BUFFER_SIZE = 2048;

    public string Connect(int portnumber)
    {
      string result = string.Empty;

      IPEndPoint hostEntry = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 1001);

      socket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Unspecified);

      SocketAsyncEventArgs socketEventArg = new SocketAsyncEventArgs();

      socketEventArg.RemoteEndPoint = hostEntry;
      socketEventArg.Completed += new EventHandler<SocketAsyncEventArgs>(delegate(object s, SocketAsyncEventArgs e)
      {
        result = e.SocketError.ToString();
        clientDone.Set();
      });
      clientDone.Reset();
      socket.ConnectAsync(socketEventArg);
      clientDone.WaitOne(TIMEOUT_MILLISECONDS);

      return result;
    }

    public string Send(string data)
    {
      string response = "Timeout";

      if (socket != null)
      {
        SocketAsyncEventArgs socketEventArg = new SocketAsyncEventArgs();
        socketEventArg.RemoteEndPoint = socket.RemoteEndPoint;
        socketEventArg.UserToken = null;
        socketEventArg.Completed += new EventHandler<SocketAsyncEventArgs>(delegate(object s, SocketAsyncEventArgs e)
        {
          response = e.SocketError.ToString();
          clientDone.Set();
        });
        byte[] payload = Encoding.UTF8.GetBytes(data);
        socketEventArg.SetBuffer(payload, 0, payload.Length);
        clientDone.Reset();
        socket.SendAsync(socketEventArg);
        clientDone.WaitOne(TIMEOUT_MILLISECONDS);
      }
      else
      {
        response = "Socket nie zainicjalizowany";
      }
      return response;
    }

    public string Receive()
    {

      string response = "Timeout";
      if (socket != null)
      {
        SocketAsyncEventArgs socketEventArg = new SocketAsyncEventArgs();
        socketEventArg.RemoteEndPoint = socket.RemoteEndPoint;
        socketEventArg.SetBuffer(new Byte[MAX_BUFFER_SIZE], 0, MAX_BUFFER_SIZE);
        socketEventArg.Completed += new EventHandler<SocketAsyncEventArgs>(delegate(object s, SocketAsyncEventArgs e)
        {
          if (e.SocketError == SocketError.Success)
          {
            response = Encoding.UTF8.GetString(e.Buffer, e.Offset, e.BytesTransferred);
            response = response.Trim('\0');
          }
          else
          {
            response = e.SocketError.ToString();
          }
          clientDone.Set();
        });
        clientDone.Reset();
        socket.ReceiveAsync(socketEventArg);
        clientDone.WaitOne(TIMEOUT_MILLISECONDS);
      }
      else
      {
        response = "Socket nie zainicjalizowany";
      }
      return response;
    }

    public void Close()
    {
      if (socket != null)
      {
        socket.Close();
      }
    }
  }
}

Pomóżcie!

0

Dostajesz "Connection failed"?

Jeśli dobrze widzę, to problem polega na tym, że 127.0.0.1 emulatora i 127.0.0.1 twojego komputera to dwa różne localhosty. Po pierwsze, swoim serwerem nasłuchuj na 0.0.0.0 (albo na jakimś zewnętrznym adresie), po drugie, spróbuj połączyć się z jakimś zewnętrznym adresem twojego komputera, np. adresem w sieci lokalnej.

0

Jeśli chodzi o połączenie się klienta z adresem w sieci lokalnej to bez problemu.Mimo to ustawiłem nasłuchiwanie serwera na 0.0.0.0 ale nie rozwiązało to problemu. Z kolei jak chcę nasłuchiwać na adresie np 192.168.1.10 lub podobnym to wywala błąd "Żądany adres jest nieprawidłowy w tym kontekście"... :( Jakieś pomysły?:P

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1