czemu??

0

mam coś takiego
unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
Buttons, SynEdit;

type
TForm1 = class(TForm)
SynEdit1: TSynEdit;
SpeedButton1: TSpeedButton;
procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;
procedure Klik; external 'k.dll';

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.SpeedButton1Click(Sender: TObject);
begin
klik;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin

end;

end.

+++++++++++
oraz

library k;
uses
Windows, SynEdit;
var
SynEdit1: TSynEdit;
procedure Klik;
begin
SynEdit1.lines.add ('ppp');
end;
exports
Klik ;

Begin
End.

czemu to nie wyświetla textu z dll w programie - kompiluje sie dobrze?? hmm...

0

laki napisał:
mam coś takiego
&gtlibrary k;
&gtuses
&gt Windows, SynEdit;
&gtvar
&gtSynEdit1: TSynEdit;
&gtprocedure Klik;
&gtbegin
&gtSynEdit1.lines.add ('ppp');
>end;
&gtexports
&gtKlik ;
&gt
&gtBegin
&gtEnd.

tam powinno chyba być coś takiego:
procedure Klik; stdcal; a poza tym to dll próbuje wkleic ten tekst do zmiennej zainicjowanej wmjej kodzie.
Ja bym zrobił z tego funkcje, a w result wpisałbym to 'ppp', a potem w formie użył
Synedit1.lines.add:=klik;--Spin
(Delphi 5 Enterprise)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0