TryStrToFloat

furious programming
TryStrToFloat
Moduł: SysUtils
```delphi function TryStrToFloat(const S: string; out Value: Extended): Boolean; overload; function TryStrToFloat(const S: string; out Value: Extended; const FormatSettings: TFormatSettings): Boolean; overload;

function TryStrToFloat(const S: string; out Value: Double): Boolean; overload;
function TryStrToFloat(const S: string; out Value: Double; const FormatSettings: TFormatSettings): Boolean; overload;

function TryStrToFloat(const S: string; out Value: Single): Boolean; overload;
function TryStrToFloat(const S: string; out Value: Single; const FormatSettings: TFormatSettings): Boolean; overload;


[[Delphi/Funkcje|Funkcja]] sprawdza, czy podany w parametrze <var>S</var> łańcuch znaków można przekonwertować na wartość typu [[Delphi/Extended]], [[Delphi/Double]] lub [[Delphi/Single]]. Jeżeli konwersja łańcucha powiedzie się, w argumencie <var>Value</var> zwrócona zostanie liczba odpowiadająca wartości z podanego łańcucha, a sama funkcja zwróci w rezultacie wartość [[Delphi/True]]. W przeciwnym razie funkcja zwróci [[Delphi/False]].

W przeciwieństwie do funkcji [[Delphi/StrToFloat]], funkcja <var>TryStrToFloat</var> nie wywołuje wyjątku w przypadku niepoprawnie zapisanej liczby w wejściowym ciągu znaków.

Przykład zastosowania funkcji:

```delphi
program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 S: String;
 D: Double;
begin
 Write('Podaj liczbę zmiennoprzecinkową: ');
 ReadLn(S);

 if TryStrToFloat(S, D) then
  Write('Konwersja liczby powiodła się')
 else
  Write('Podano nieprawidłową wartość!');

 ReadLn;
end.

Rozszerzona wersja funkcji dodatkowo umożliwia podanie w parametrze FormatSettings rekordu typu TFormatSettings.

Zobacz też:

0 komentarzy