RightStr

Adam Boduch
RightStr
Moduł: StrUtils
```delphi function RightStr(const AText: AnsiString; const ACount: Integer): AnsiString; overload; function RightStr(const AText: WideString; const ACount: Integer): WideString; overload; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] kopiuje łańcuch określony w parametrze AText, w odróżnieniu od funkcji [[Delphi/LeftStr]] kopiowanie zaczyna się od końca łańcucha. Parametr ACount określa ilość znaków, które zostaną skopiowanie (licząc od prawej strony).

Np. poniższy przykład przypisze do zmiennej S wartość World:

S := RightStr('Hello World', 5);
Writeln(S);

Jeżeli AText zawiera wielobajtowy tekst, funkcja może zwrócić większą ilość bajtów niż to określono w parametrze ACount. Aby zwrócić dokładną liczbę bajtów, użyj funkcji RightBStr.

Zobacz też:

0 komentarzy