LeftStr

Adam Boduch
LeftStr
Moduł: StrUtils
```delphi function LeftStr(const AText: AnsiString; const ACount: Integer): AnsiString; overload; function LeftStr(const AText: WideString; const ACount: Integer): WideString; overload; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] kopiuje i zwraca część łańcucha określonego w parametrze AText. Długość kopiowanych znaków określa parametr ACount. Np.:
S := LeftStr('Hello World', 5);

W takim przypadku, zmienna S będzie posiadała wartość Hello.

Jeżeli AText zawiera wielobajtowy tekst, funkcja może zwrócić większą ilość bajtów niż to określono w parametrze ACount. Aby zwrócić dokładną liczbę bajtów, użyj funkcji LeftBStr.

Zobacz też:

0 komentarzy