SeekEoln

Adam Boduch
SeekEoln
Moduł: System
```delphi function SeekEoln [ (var F: Text) ]: Boolean; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] sprawdza czy kursor znajduje się na końcu aktualnej linii (w takim wypadku zwraca wartość [[Delphi/True]]). Funkcja ignoruje białe znaki, tj. spacje oraz znaki końca linii. Parametem funkcji musi być zmienna wskazująca na typ [[Delphi/Text]] lub [[Delphi/TextFile]]; plik musi być uprzednio otwarty.
program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
 F : TextFile;
 C : Char;
begin
 AssignFile(F, 'C:\foo.txt');
 try
  Reset(F);

  { odczytuj dopóki nie napotkasz na koniec pliku }
  while not Eof(F) do
  begin
   Writeln('Nowa linia...');

   { odczytuj dopóki nie napotkasz na koniec linii }
   while not SeekEoln(F) do
   begin
    { odczyt kolejnego znaku z linii }
    Read(F, C);
    Writeln(C);
   end;
   { przejście do następnej linii }
   Readln(F);
  end;

 finally
  CloseFile(F);
 end;
 Readln;
end.

W przykładowym listingu, program odczytuje kolejno znak po znaku i wyświetla go w oknie konsoli. Zagnieżdżona pętla kończy działanie wówczas gdy napotyka na znak końca wiersza - wówczas następuje przejście do kolejnej linii i następna iteracja pętli.

Zobacz też:

0 komentarzy