FileSetDate

Adam Boduch
FileSetDate
Moduł: SysUtils
```delphi function FileSetDate(Handle: Integer; Age: Integer): Integer; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] ustawia datę modyfikacji pliku. Parametr Handle musi wskazywać na uchwyt pliku zwracany przez funkcje [[Delphi/FileOpen]] lub [[Delphi/FileCreate]]. Age to data zapisana w postacii 32-bitowej liczby [[Delphi/Integer]]. Aby przekonwertować datę z formatu zapisanego w [[Delphi/TDateTime]] na [[Delphi/Integer]], można użyć funkcji [[Delphi/DateTimeToFileDate]].

Oto przykład zmiany daty modyfikacji wskazanego pliku:

program Foo;

uses Dialogs, SysUtils;

var
 S : String;
 FileHandle : Integer;
begin
 if PromptForFileName(S) then
 begin
  FileHandle := FileOpen(S, fmOpenWrite);
  try
   FileSetDate(FileHandle, DateTimeToFileDate(Now));
  finally
   FileClose(FileHandle);
  end;
 end;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy