FileSetDate

Adam Boduch
FileSetDate
Moduł: SysUtils
function FileSetDate(Handle: Integer; Age: Integer): Integer;

Funkcja ustawia datę modyfikacji pliku. Parametr Handle musi wskazywać na uchwyt pliku zwracany przez funkcje FileOpen lub FileCreate. Age to data zapisana w postacii 32-bitowej liczby Integer. Aby przekonwertować datę z formatu zapisanego w TDateTime na Integer, można użyć funkcji DateTimeToFileDate.

Oto przykład zmiany daty modyfikacji wskazanego pliku:

program Foo;
 
uses Dialogs, SysUtils;
 
var
  S : String;
  FileHandle : Integer;
begin
  if PromptForFileName(S) then
  begin
    FileHandle := FileOpen(S, fmOpenWrite);
    try
      FileSetDate(FileHandle, DateTimeToFileDate(Now));
    finally
      FileClose(FileHandle);
    end;
  end;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy