FileGetDate

Adam Boduch
FileDateToDateTime
Moduł: SysUtils
```delphi function FileGetDate(Handle: Integer): Integer; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] pobiera datę ostatniej modyfikacji pliku, którego uchwyt określony jest w parametrze Handle. Data zwracana jest w postaci 32-bitowej liczby typu Integer. Do przekształcenia jej na format [[Delphi/TDateTime]] może posłużyć funkcja [[Delphi/FileDateToDateTime]]:
program Foo;

uses Dialogs, SysUtils;

var
 Date : Integer;
 S : String;
 FileHandle : Integer;
begin
{ wyświetl okno służące do wskazania pliku }
 if PromptForFileName(S) then
 begin
  FileHandle := FileOpen(S, fmOpenRead);
  try
   Date := FileGetDate(FileHandle);
   ShowMessage(DateTimeToStr(FileDateToDateTime(Date)));
  finally
   FileClose(FileHandle);
  end;
 end;
end.

Uchwyt pliku musi być liczbą 32-bitową uzyskaną w wyniku jego otwarcia (funkcja FileOpen) lub utworzenia (FileCreate).

Zobacz też:

0 komentarzy