Mean

Adam Boduch
Mean
Moduł: Math
```delphi function Mean(const Data: array of Double): Extended; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] oblicza wartość średnią na podstawie liczb przekazanych w [[Delphi/Tablice|tablicy otwartej]] (parametr Data).

Poniższy program losuje 5 liczb, a następnie wylosowane liczby przypisuje do tablicy, aby później obliczyć wartość średnią:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils, Math;

var
 X : array[1..5] of Double;
 I : Integer;
begin
{ mechanizm losowania }
 Randomize;
 for I := 1 to 5 do
 begin
  X[i] := Random(1000) + 1;
  Writeln(i, ' = ', FloatToStr(X[i]));
 end;
 Writeln;

 Writeln('Średnia wartość wylosowany liczb to: ', FloatToStr(Mean(X)));
 Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy