Eof

Adam Boduch
Eof
Moduł: System
```delphi function Eof(var F): Boolean; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] sprawdza czy kursor znajduje się na końcu pliku. W rezultacie zwraca [[Delphi/True]] jeżeli odczytano cały plik.

Funkcja może działać na dowolnych plikach. Poniższy przykład prezentuje kopiowanie dwóch plikow tekstowych (utworzenie kopii pliku):

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}


var
 F1, F2 : TextFile;
 Line : String;
begin
 AssignFile(F1, 'C:\foo.txt');
 try
  Reset(F1);
  AssignFile(F2, 'C:\foo.txt.kopia');
  try
   ReWrite(F2);

   while not Eof(F1) do
   begin
    Readln(F1, Line);
    Writeln(F2, Line);
   end;
  finally
   CloseFile(F2);
  end;
 finally
  CloseFile(F1);
 end;
end.

Funkcja Eof zwróci False jeżeli plik został otwarty jedynie do zapisu

Zobacz też:

0 komentarzy