Eof

Adam Boduch
Eof
Moduł: System
function Eof(var F): Boolean;

Funkcja sprawdza czy kursor znajduje się na końcu pliku. W rezultacie zwraca True jeżeli odczytano cały plik.

Funkcja może działać na dowolnych plikach. Poniższy przykład prezentuje kopiowanie dwóch plikow tekstowych (utworzenie kopii pliku):

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
var
  F1, F2 : TextFile;
  Line : String;
begin
  AssignFile(F1, 'C:\foo.txt');
  try
    Reset(F1);
    AssignFile(F2, 'C:\foo.txt.kopia');
    try
      ReWrite(F2);
 
      while not Eof(F1) do
      begin
        Readln(F1, Line);
        Writeln(F2, Line);
      end;
    finally
      CloseFile(F2);
    end;
  finally
    CloseFile(F1);
  end;
end.
Funkcja `Eof `zwróci False jeżeli plik został otwarty jedynie do zapisu

Zobacz też:

0 komentarzy