StrToCurr

Adam Boduch
StrToCurr
Moduł: SysUtils
```delphi function StrToCurr(const S: string): Currency; overload; function StrToCurr(const S: string; const FormatSettings: TFormatSettings): Currency; overload; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] konwertuje wartość łańcuchową zapisaną w parametrze S na postać liczby typu [[Delphi/Currency]].

Dostępne są dwie przeciążone funkcje. W drugiej dostępny jest parametr FormatSettings typu TFormatSettings. Umożliwia określenie parametrów lokalnych, charakterystycznych dla danego regionu - np. format zapisu daty itp.

Poniżej znajduje się przykład programu, który pobiera liczbę zmiennoprzecinkową z konsoli, a następnie konwertuje ją na format Currency i mnoży przez 2. Wynik jest wyświetlany na konsoli:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

var
  Bar : Currency;
  Input : String;
begin
  Write('Wpisz liczbę stałoprzecinkową: ');
  Readln(Input);

  Bar := StrToCurr(Input);
  Writeln(Format('%.2f', [Bar * 2]));


  Readln;
end.

Zobacz też:

1 komentarz

Ciekawe czemu nie dodali poprostu czegoś typu

function StrToCurr(const S: string; const FormatSettings: TFormatSettings = domyslne ustawienia): Currency;

zamiast dwóch funkcji...