Format

Adam Boduch
Format
Moduł: SysUtils
function Format(const Format: string; const Args: array of const): string; overload;
function Format(const Format: string; const Args: array of const; const FormatSettings: TFormatSettings): string; overload;

Funkcja Format umożliwia sformatowanie łańcucha na podstawie parametrów przekazanych w tablicy Args. Funkcja formatuje łańcuch na podstawie parametru Format, który musi zawierać wzorzec - np.:

S := Format('Witaj %s, nazywam się %s', ['Nieznajomy', 'Komputer']);

Pierwszy parametr tej funkcji jest wzorcem. W miejsce oznaczone %s podstawione zostaną wartości przekazane w drugim parametrze, czyli wartość zmiennej S będzie następująca: Witaj Nieznajomy, nazywam się Komputer. Symbol %s oznacza, iż w to miejsce podstawiony zostanie parametr typu String. Jeżeli chcemy podstawić inne typy danych, należy użyć innego symbolu:

 • d - liczba całkowita, przeważnie typ Integer,
 • u - liczba naturalna (bez znaku),
 • e - wartość zmiennoprzecinkowa, rezultat w postaci formatu "naukowego",
 • f - wartość zmiennoprzecinkowa, rezultat w postaci liczby zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku,
 • g - wartość zmiennoprzecinkowa,
 • n - numer, rezultat w postaci liczby z separatorem tysięcznym,
 • m - wartość pieniężna,
 • p - wskaźnik, adres do pamięci,
 • s - łańcuch,
 • x - wartość heksadecymalna.

Przykładowy program:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 S : String;
 TF : TextFile;
begin
 S := 'Hello World';

 AssignFile(TF, 'C:\foo.txt');
 Rewrite(TF);

 Writeln(TF, Format('String:   %s', [S]));
 Writeln(TF, Format('Decimal:   %d', [1024]));
 Writeln(TF, Format('Unsigned:  %u', [1024]));
 Writeln(TF, Format('Scientific: %e', [1024.1024]));
 Writeln(TF, Format('Fixed:    %f', [1024.1024]));
 Writeln(TF, Format('General:   %g', [1024.1024]));
 Writeln(TF, Format('Number:   %n', [1024.1024]));
 Writeln(TF, Format('Money:    %m', [1024.1024]));
 Writeln(TF, Format('Pointer:   %p', [@S]));
 Writeln(TF, Format('Hexadecimal: %x', [1024]));

 CloseFile(TF);

 Readln;
end.

W skutek uruchomienia takiego programu, plik tekstowy zostanie zmodyfikowany następująco:

String:   Hello World
Decimal:   1024
Unsigned:  1024
Scientific: 1.02410240000000E+003
Fixed:    1024.10
General:   1024.1024
Number:   1 024.10
Money:    1 024.10 zł
Pointer:   0040A79C
Hexadecimal: 400
Zamiast funkcji Format, do wstawiania danych w łańcuchu można użyć funkcji konwersji danych, np. IntToStr oraz podobnych. Jednak w przypadku gdy mamy musimy wstawić wiele danych, zastosowanie funkcji Format zwiększa czytelność, a ponadto daje większe możliwości manipulowania formatowaniem.

Funkcja Format umożliwia określenie kilku dodatkowych parametrów, które należy nadać pomiędzy znakiem %, a symbolem określającym typ danych (czyli np. s, d). Istnieje np. możliwość nadania szerokości dla wartości:

S := Format('|%5d|', [12]);

Znaki | są użyte jedynie po to, aby zaakcentować początek oraz koniec łańcucha. Najważniejsze jest formatowanie: %5d, które spowoduje, iż zmienna S będzie posiadała wartość: | 12|. Dodatkowo, operator - daje możliwość wyrównania wartości do lewej:

{ rezultat: |  12| }
S := Format('|%5d|', [12]);
{ rezultat: |12  | }
S := Format('|%-5d|', [12]);

W takim wypadku minimalna szerokość wstawianej liczby to 5 znaków. Istnieje możliwość wypełnienia pustej przestrzeni, zerami:

{ rezultat: |00012| }
S := Format('|%.5d|', [12]);

Istnieje możliwość zastosowania kombinacji:

{ rezultat: |   00012| } 
S := Format('|%10.5d|', [12]);

Bardzo istostny operator, a mianowicie znak * umożliwia dynamiczne podstawienie wartości. W powyższym przykładzie szerokość określona jest liczbą 10, a precyzja do 5 cyfr. Być może będziesz zmuszony, aby to użytkownik zadecydował o precyzji. W takim wypadku można zastosować operator *:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 Width, Precision : Integer;
 S : String;
begin
 Width := 10;
 Precision := 5;

 S := Format('|%*.*d|', [Width, Precision, 12]);

 Writeln(S);

 Readln;
end.

Istnieje jeszcze jeden operator, znak dwukropka (:). Umożliwia określenie numeru argumentu, który zostanie wstawiony w dane miejsce. Przykładowo:

S := Format('|Test: %s %s %s %1:s|', ['Jeden', 'Dwa', 'Trzy']);
{ Rezultat: |Test Jeden Dwa Trzy Dwa| } 
Druga, przeciążona funkcja posiada parametr typu TFormatSettings, który może zawierać informacje o separatorze liczb dziesiętnych i innych związanych z daną lokalizacją.

Zobacz też:

0 komentarzy