ReplaceTime

Adam Boduch
ReplaceTime
Moduł: SysUtils
procedure ReplaceTime(var DateTime: TDateTime; const NewTime: TDateTime);

Procedura zamienia wartość czasu w parametrze DateTime. W parametrze NewTime musi znaleźć się nowa wartość czasu. Ewentualny zapis daty nie zostanie zmieniony.

Prosty przykład użycia:

program FooBar;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils;
 
var
  Foo : TDateTime;
begin
  { zapisz aktualną datę i czas }
  Foo := Now;;
  Writeln(DateTimeToStr(Foo));
 
  { odczekaj 1 sek. }
  Sleep(1000);
  { zamień zapisaną wartość czasu }
  ReplaceTime(Foo, Now);
 
  Writeln(DateTimeToStr(Foo));
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy