ForceDirectories

Adam Boduch
ForceDirectories
Moduł: SysUtils
function ForceDirectories(Dir: string): Boolean;

Funkcja umożliwia utworzenie katalogu, którego ścieżka podana jest w parametrze Dir. Funkcja wymaga podania pełnej ścieżki; jeżeli katalogi nadrzędne danej ścieżki nie istnieją - zostaną utworzone.

Funkcja zwróci True jeżeli operacja zakończy się sukcesem - False w przeciwnym wypadku.

Poniższy przykład prezentuje zmodyfikowany kod źródłowy ze strony funkcji CreateDir - zamiast niej użyta została funkcja ForceDirectories:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  FileCtrl, SysUtils;
 
var
  Dir : String;
begin
  Write('Wpisz ścieżkę katalogu jaki chcesz utworzyć: ');
  Readln(Dir);
 
  if not DirectoryExists(Dir) then
  begin
    if ForceDirectories(Dir) then
      Writeln('Zakończone sukcesem :)')
    else
      Writeln('Błąd');
  end else
    Writeln('Katalog o tej nazwie już istnieje!');
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy