StuffString

Adam Boduch
StuffString
Moduł: StrUtils
```delphi function StuffString(const AText: string; AStart, ALength: Cardinal; const ASubText: string): string; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] wstawia w określone miejsce łańcucha nowy tekst zamieniając już istniejący. Parametr AText określa łańcuch na którym będą dokonywane operacje. AStart określa pozycję łańcucha, w którą zostanie wstawiony nowy tekst lub pozycję od której funkcja rozpocznie zastępowanie już istniejącej frazy. ALength określa długość łańcucha, który zostanie zamieniony. Jeżeli wartość tego parametru to 0 - żaden tekst nie zostanie zastąpiony, a jedynie w określone miejsce zostanie wstawiony tekst z łańcucha określonego w ASubText. Spójrz na poniższy przykład:
S := StuffString('Hello my darling!', 7, 11, 'asshole');

Write(S);

W wyniku działania takiego kodu, wartość zmiennej S to: Hello asshole.

Zobacz też:

1 komentarz

Ładny przykład ;P