StringReplace

Adam Boduch
StringReplace
Moduł: SysUtils
```delphi function StringReplace(const S, OldPattern, NewPattern: string; Flags: TReplaceFlags): string; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] służy do zamiany tekstu określonego w parametrze S z OldPatterns na NewPatterns. W parametrze Flags mogą być umieszczone dodatkowe flagi określejące zamiane. Spójrz na przykładowy listing:
program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses Dialogs, SysUtils;

var
  S : String;
  NewStr, OldStr : String;
begin
  S := 'To jest test, a skoro to jest test to i może być słowo test?';
  OldStr := 'test';
  NewStr := 'łańcuch';
  S := StringReplace(S, OldStr, NewStr, []);

  Writeln(S);
  Readln;
end.

Po uruchomieniu programu, funkcja zamieni jedynie pierwsze wystąpienie słowa test w łańcuchu S. W parametrze Flags który wskazuje na typ TReplaceFlags należy ustawić flagę rfReplaceAll:

S := StringReplace(S, OldStr, NewStr, [rfReplaceAll]);

Zobacz też:

0 komentarzy