SoundExSimilar

Adam Boduch
SoundExSimilar
Moduł: StrUtils
```delphi function SoundExSimilar(const AText, AOther: string; ALength: TSoundExLength = 4): Boolean; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] sprawdza czy wartości podane w parametrach AText voraz AOther są podobne. Wykorzystuje przy tym algorytm SoundEx, który przekształca ciągi na postać fonetyczną. Działanie tej funkcji jest praktycznie identyczne jak działanie [[Delphi/SoundExProc]], z tą różnicą iż SoundExSimilar posiada dodatkowy parametr - ALength. Określa on ilość kodów wygenerowanych przez algorytm, co posłuży do porównania łańcuchów.

Poniższy przykład spowoduje wyświetlenie na konsoli tekstu TRUE, ponieważ obydwa ciągi brzmią tak samo:

program FooApp;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  StrUtils;

var
  B : Boolean;
begin
  B := SoundExSimilar('Beach', 'Beech', 10);

  Writeln(B);
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy