SoundExInt

Adam Boduch
SoundExInt
Moduł: StrUtils
```delphi function SoundExInt(const AText: string; ALength: TSoundExIntLength = 4): Integer; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] używając algorytmu SoundEx zwraca fonetyczną reprezentację wartości przekazanej w parametrze AText, w postaci liczby 32 bitowej typu [[Delphi/Integer]]. Działanie tej funkcji podobne jest do działania [[Delphi/SoundExWord]]. Różnicą jest typ zwracaje wartości oraz obecność parametru ALength. Parametr ten (liczba z zakresu 1-8) określa ilość kodów SoundEx, które zostaną zwrócone:
program FooApp;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  StrUtils;

var
  I : Integer;
begin
  I := SoundExInt('Beach', 8);

  Writeln(I);
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy