RightBStr

Adam Boduch
RightBStr
Moduł: StrUtils
```delphi function RightBStr(const AText: AnsiString; const AByteCount: Integer): AnsiString; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] kopiuje łańcuch określony w parametrze AText, w odróżnieniu od funkcji [[Delphi/LeftStr]] kopiowanie zaczyna się od końca łańcucha. Parametr ACount określa ilość znaków, które zostaną skopiowanie (licząc od prawej strony).

Np. poniższy przykład przypisze do zmiennej S wartość World:

S := RightStr('Hello World', 5);
Writeln(S);

RightBStr traktuje znaki w łańcuchu AText jako jednobajtowe. Nie zadziała więc prawidłowo jeżeli AText zawiera znaki wielobajtowe.

Zobacz też:

0 komentarzy